Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Genanvendelse af plast sparer drivhusgasemissioner

02. juni 2021
Genanvendelse af plast sparer drivhusgasemissioner
Nye beregninger fra EU’s forskningsenhed præsenterer kvantitative data om fordelene ved at genanvende plast.

Med henblik på at understøtte EU’s plaststrategi, har en række europæiske forskere anvendt livscyklusanalyse til at undersøge de miljømæssige effekter, herunder primært klimaeffekterne, ved at genanvende plast. Resultaterne viser således med kvantitative data, hvordan øget cirkularitet inden for plastområdet kan bidrage til at opnå både nationale og europæiske klimamål.

I undersøgelsen har forskerne beregnet miljøeffekterne på både på samfundsniveau og produktniveau. Forskerne fokuserer altså dels på de miljømæssige fordele (eller byrder) på systemniveau, som er forbundet med genanvendelse af plast frem for en alternativ behandling i EU (som e.g. forbrænding eller deponering). Og dels på de miljømæssige fordele (eller byrder), der er forbundet med at anvende sekundære råvarer (polymerer) i stedet for virgine råvarer i en uspecificeret anvendelse for den specifikke polymer. I undersøgelsen fokuseres der på otte forskellige polymerer, der tilsammen dækker 81% af efterspørgslen på det europæiske marked: PET, HDPE, LDPE, PP, PS, EPS, PUR og PVC.

Væsentlige klimabesparelser i sigte
Resultaterne viser, at der alt i alt ligger et potentiale for drivhusgasbesparelser i størrelsesordenen 1.140 – 3.573 kg CO2-ækv./t polymeraffald, når yderligere genanvendelse implementeres i stedet for de nuværende alternative behandlingsformer, herunder forbrænding og deponering. Besparelserne er størst for PUR og PET (flaskekvalitet). Baseret på markedsandelene i EU for de føromtalte polymerer er et gennemsnitstal 1.852 kg CO2-ækv./t plastaffald. Fokuserer man på producenternes brug af genanvendte polymerer, er drivhusgasbesparelserne i størrelsesordenen 147 – 1.493 kg CO2- ækv./t genanvendt polymer, sammenlignet med brugen af virgine råvarer. Også her viste besparelserne sig højest for PUR og PET (flaskekvalitet).

Med udgangspunkt i, at der årligt genereres omkring 29 Mt plastaffald i EU, som ikke genanvendes, er der betydelige mængder CO2-ækv. at spare. Antages det eksempelvis, at 70% af de indsamlede mængder (som på nuværende tidspunkt sendes til forbrænding eller deponering) i stedet genanvendes, vil man kunne opnå en årlig besparelse i EU på næsten 17,6 Mt CO2-ækv. Dette svarer til den gennemsnitlige klimagaspåvirkning fra 2,3 millioner EU-borgere. Skulle man, ganske hypotetisk, nå op på 100% genanvendelse af det undersøgte polymeraffald, ville den årlige drivhusgasbesparelse nå op på ca. 25 Mt CO2-ækv.

Ønsker man at anvende undersøgelsens resultater er det vigtigt at holde sig for øje, at den er lavet på EU-niveau og at resultaterne hviler på en hel del antagelser om både systemer og behandlingsformer, som kan variere betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat.

Læs mere
Du kan finde hele rapporten ”Environmental effects of plastic waste recycling” via linket her.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.