Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Fremtidens muligheder for CO2 fangst og anvendelse i Danmark

20. maj 2020
Fremtidens muligheder for CO2 fangst og anvendelse i Danmark

På dagens DAKOFA-webinar blev kommende planer og muligheder debatteret.

På webinaret præsenterede Peter Blinksbjerg ARC’s planer for at etablere et pilotanlæg til fangst af CO2 fra røggassen, der særligt vil have fokus på en integration med den eksisterende afsætning af varme til fjernvarmenettet. ARC spiller godt sammen med amine-teknologien til binding af CO2, da udnyttelsen af varme fra røggaskondensering giver den indgangstemperatur som et amine-CO2- bindingsanlæg kræver. Det er ligeledes afgørende, at opnåelse af Københavns Kommunes klimamål, om at være CO2-neutral, vil kræve en anvendelse af Carbon Capture teknologier, dog ikke på bekostning af kildesortering.

Erik Wormslev fra NIRAS gav herefter et overblik over Power-to-X mulighederne og pegede på, at Danmark umiddelbart har et godt udgangspunkt for at gå videre med PtX, da vi har meget, hvorved der er store muligheder for udbygning og kan give grøn og billig el samt at vi har fjernvarmenet til udnyttelse af overskudsvarmen, hvilket giver økomisk og miljømæssig mening. Derudover har vi et nationalt gasnet til distribution af metan inden vi når til at kunne forædle, som absolut vil være relevant men vil kræve et stærkt forsknings- og udviklingsmiljø. Herunder blev bl.a. udvikling af grønne drivmidler til bl.a. jetfuel blev beskrevet og indgik bl.a. som en af mange mulige brikker i en Energi- og ressource-ø ud Avedøre Holme.

Rådet for Grøn Omstilling (tidligere Økologisk Råd) ved Christian Ege Jørgensen” klappede hesten” vedr. mulighederne for CC&S/U i konteksten af prioriterede klimatiltag. Teknologien blev dog set som relevant og væsentlig på anlæg med koncentreret udledning CO2 i røggassen, som fx på et affaldsforbrændingsanlæg. Det blev dog pointeret, at de biologiske muligheder CO-lagring gennem langt mere skovrejsning, kulstofbinding i landbrugsjorden samt brug af pyrolyse/biokul produktion bør være første prioritet. Når dette er prioriteret vil det give mening at gå efter CO2 i røggassen, pointerede Christian Ege.

På webinaret blev priser på omkring 500 kr/ton CO2-fangst nævnt og 250-500 kr/ton for efterfølgende transport blev ligeledes nævnt. Dette indikerede, at teknologier til at udnytte CO2 til produktion af metan og drivmidler vil kunne opnå et tilskud fra anlæggene med CC-anlæg for at aftage CO2'en.

Baggrundsmateriale

Oplæggene fra DAKOFAs webinar den 20. maj 2020 om CC&S/U kan hentes her.

Find regeringens ”Faktaark: Sætte skub i de nye grønne teknologier (PtX og CCS)” og faktaark om de øvrige elementer i regeringens udspil her:

https://fm.dk/media/18017/faktaark-til-foerste-del-af-klimahandlingsplanen.pdf

Øvrigt baggrundsmateriale:

Rapporten ”Cities Aim at Zero Emsisions. How carbon Capture, storage and utilization can help cities go carbon neutral” fra januar 2020, og som også omfatter København, kan hentes her https://network.bellona.org/content/uploads/sites/3/2020/02/Report_CitiesAimsAtZero_1.pdf

Rapporten “Screening of carbon capture technologies” fra december 2019, med NIRAS som hovedforfatter, kan hentes her:

http://carbonneutralcities.org/wp-content/uploads/2020/01/Technology-Screening-Report.pdf

Energinets rapport “Nye vinde til brint. PtX strategisk handlingsplan” fra januar 2020 kan hentes her:

energinet.dk/-/media/65AB110D041D49DB9ECF45B1D1542DAE.PDF

Læs mere i vidensbanken

Affaldsforbrænding
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.