Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Fremme af selektiv nedrivning i Danmark

31. oktober 2017
Fremme af selektiv nedrivning i Danmark

En ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen indeholder tre konkrete forslag til at fremme selektiv nedrivning i Danmark. I de 3 forslag indgår, at der opstilles retningslinjer for at udføre selektiv nedrivning, at der forud for nedrivning udarbejdes en miljø- og ressourceplan og at virksomheder, der foretager nedrivning, skal være omfattet af en godkendelsesordning.

Selektiv nedrivning nævnes i alle sammenhænge, hvor der tales om bæredygtig byggeri, som en forudsætning for bedre og mere genanvendelse af byggeaffaldet. Der har gennem de senere år været et stigende pres på at få udbredt selektiv nedrivning i Danmark. Selektiv nedrivning har således været på dagsordenen både i PCB-handlingsplanen fra 2011, et initiativ under Ressourcestrategi I og II og senest som en af anbefalingerne fra Regeringens Advisory Board. 

Med selektiv nedrivning nedtages bygningen på en sådan måde, at de materialer, som huset består af, kan sorteres korrekt og efterfølgende anvendes bedst muligt samtidig med, at de materialer, som indeholder problematiske mængder af miljøfremmede stoffer, udsorteres til bortskaffelse. Med bedst muligt menes, at materialerne anvendes så tæt på deres oprindelige funktion og dermed så højt oppe i affaldshierarkiet som muligt under hensyntagen til en samlet vurdering af omkostninger og miljøeffekter.

Projektet, som er udført, har haft til formål at afdække og konkretisere, hvordan selektiv nedrivning kan udbredes i bygge- og anlægssektoren, og udpege konkrete forslag til at implementere selektiv nedrivning.

I projektet peges der på følgende 3 konkrete forslag:

  • fastlæggelse af nærmere retningslinjer for udførelse af selektiv nedrivning
  • krav om bygherres forpligtelse til at udarbejde en miljø- og ressourceplan samt krav om, at bygherre tilknytter en uddannet miljø- og ressourcekoordinator
  • godkendelsesordning for virksomheder, der udfører nedrivningsarbejde

Projektet er gennemført i regi af "Partnerskab for bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse"

Hent hele rapporten her

 

 

 

 

Del denne side