Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Fem bud på hvordan man kan øge indsamlingen af WEEE

16. marts 2017
Fem bud på hvordan man kan øge indsamlingen af WEEE

Den britiske organisation WRAP har testet fem forskellige metoder til, hvordan man kan øge indsamlingen og maksimere værdien af WEEE fra husholdninger. Alle fem metoder medførte øgede indsamlede mængder og øget værdiskabelse.

I Storbritannien indsamles WEEE primært gennem ad-hoc indsamlingssystemer, hvorefter produkterne shreddes, så man kan separere og udsortere nogle af de mest enkle og lettilgængelige genanvendelige materialer. Denne metode forhindrer imidlertid genbrug og mindsker dermed også værdien af de brugte produkter og materialer, idet genbrug vurderes til at være den mest effektive metode til at maksimere værdierne fra WEEE. Metoden betyder samtidig også, at værdifulde materialer, som blot er til stede i små mængder eller, som kan være svære at hive ud af produkterne, ikke bliver udsorteret. WRAP har derfor gennemført fem forskellige case-studier, som skal demonstrere, hvordan kommuner og andre lokale myndigheder kan maksimere værdien fra WEEE gennem øget materialeindsamling og genbrug.

De fem metoder, som har været testet er:

  • Indsamling på arbejdspladsen
  • Tilbagetagning af brugte produkter i forbindelse med levering eller installation af nye
  • Øget oplysning om mulighederne for genbrug af WEEE ved hjælp af en telefonisk hotline samt uddeling af brochurer
  • Øget genbrug af særligt store apparater ved hjælp af et særligt reparationscenter og en komponentworkshop
  • Opfordring til, eller krav om, genbrug af WEEE indskrevet i de lokale myndigheders udbud og/eller kontraktspecifikationer med indsamlere

Gennem de fem case-studier har man kunnet konstatere, at alle metoderne har været med til at øge indsamlingen, og dermed mængderne, af WEEE. De fem metoder er alle relativt simple og kan implementeres med et lille budget og kan samtidig være med til at skabe jobs i forhold til genbrugsaktiviteter. De fem cases viser samtidig, at de offentlige udbud kan være en effektiv metode til at øge genbrugsaktiviteterne.

Den største forøgelse af de indsamlede mængder under de fem forsøg kunne ses i forbindelse med den model, hvor velgørende organisationer indsamlede WEEE fra genbrugsstationerne, og som så samtidig kombinerede denne indsamling med en genbrugsbutik, hvor EEE blev solgt som genbrug. Umiddelbart har WRAP vurderet, at knap en fjerdel af de produkter, der indleveres som affald på genbrugsstationerne, kan konverteres til produkter, der kan sælges igen, ved hjælp af blot mindre reparationer. De fem studier har også vist, at lokale myndigheder kan drage stor nytte af, at inkludere genbrug i udbudsmateriale. Endelig har de fem forsøg demonstreret, at effektiv kommunikation er nøglen til øgede indsamlede mængder samt øget kvalitet i de indsamlede mængder.

Du kan finde resultaterne fra de fem cases her