Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU’s nye BAT-konklusioner for affaldsforbrændingsanlæg er nu offentliggjort på dansk

06. december 2019
EU’s nye BAT-konklusioner for affaldsforbrændingsanlæg er nu offentliggjort på dansk
De nye BAT-konklusioner indeholder bl.a. krav om kontinuerlig måling af Hg-emission, langtidsmåling for emission af dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB samt lavere NOx døgnmiddel-grænseværdi for anlæg mindre end 6 tons i timen. Slaggebehandlingsanlæg er også omfattet af de nye regler, men der er ingen BAT-konklusioner for anvendelse af slagge. De nye regler skal være overholdt senest den 3. december 2023.

Kommissionens nye konklusioner om de bedst tilgængelige teknikker for affaldsforbrændingsanlæg blev offentliggjort i EU-tidende den 3. december 2019. De skal være meddelt til og overholdt af affaldsforbrændingsanlæg og slaggebehandlingsanlæg, som er opført på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, senest fire år efter offentliggørelsen.

Det er kommunerne, der er myndighed for slaggebehandlingsanlæg. Kommunerne er også myndighed for alt spildevand, der afledes til offentlige spildevandssystemer. Miljøstyrelsen er myndighed for affaldsforbrændingsanlæg, mens Miljøstyrelsen er også myndighed for spildevand fra affaldsforbrændingsanlæg, der udledes direkte. 

Miljøstyrelsen gennemgik bl.a. de nye BAT-konklusioner for affaldsbrændingsanlæg på deres BREF-dag den 6. november, hvor de nye konklusioner allerede var kendt. Styrelsen fremhævede her følgende:

Generelle forhold, som ikke må glemmes når BAT-konklusionerne læses:

 • Affaldsforbrændingsanlæg er i forvejen tæt reguleret i forbrændingsdirektivet, som stadig gælder.
 • Både slaggesorteringsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg er stadig omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, m.fl.
 • BAT-konklusioner skærper nogle grænseværdier, men bestemt ikke alle.
 • BAT-konklusioner tilføjer flere krav til drift og overvågning herunder miljøstyring.

Første generations spørgsmål til BAT-konklusionerne. Nedenstående har praktisk og økonomisk betydning for anlæggene;

 • Risikoanalyse som grundlag for at fastlægge den periodiske prøvetagning af affald. Detaljeringsgrad? Dybde? Hvor ofte?
 • Hvad er ”tilstrækkelig stabile luftemissioner af dioxiner og furaner”? Langt under grænseværdien? Og samtidig stabile?
 • ”Dokumenteret lavt og stabilt kviksølvindhold i affaldet”. Hvilken form og hvor ofte dokumentation? Hvad er ”lavt og stabilt”?
 • Måling i opstart og nedlukningsperioder (uden affald under forbrænding) hvert 3. år. For hvilke stoffer og hvilke målemetoder?
 • Miljøstyring skal være en del af miljøgodkendelsen. Hvor tæt skal tilsynet gå ind i procedure og dokumenthåndtering?
 • BAT_AEELS for energieffektivitet. Hvad vil dette betyde i praksis for godkendelser og tilsyn?
 • Direktivets maksimale tilladte procentvise måleusikkerhed, gælder den for BAT-grænseværdierne?

Eksempel på arbejdet mod fortolkning - risikobasseret procedure for modtagelse af  almindeligt forbrændingsegnet ikke-farligt affald:

 • Detaljeringsgrad og dybde af en risikobaseret analyse med henblik på at vurdere, hvor ofte der er behov for en kemisk analyse?
 • Brug BREF dokumentet, find de relevante afsnit, god information om hvad der er baggrunden for BAT-konklusionerne.
 • I den risikobasserede analyse kan indgå:

  • Kendskabet til affaldsproducenten, fx husholdninger under et.
  • Forudgående  sorterings- og indsamlingssystemer, fx er der gode indsamlingsordninger for fx batterier, brandalarmer og Hg-holdigt affald.
  • Kvaliteten af overvågningen på anlægget. 
  • Forudgående kendskab til affaldet.

 • "Risikobasseret analyse” er dermed afmystificeret, men der er stadig et arbejde med at afgøre, hvor ofte der så er behov for en kemisk analyse.

Vigtigste budskaber:

 • Der vil være arbejde de næste 4 år med at fortolke visse væsentlige detaljer i BAT-konklusionerne.
 • Start ikke for sent med at få BAT-konklusionerne implementeret, for det er først, når der arbejdes med dem, at spørgsmålene dukker op.

De vedtagne BAT-konklusioner vil indgå i det nye Bat Reference dokument (BREF) for affaldsforbrændingsanlæg, som har været under revision siden foråret 2014. BREF-dokumentet offentliggøres kun på engelsk og findes pt. i et endelig udkast af december 2018. Der blev opnået enighed om de nye konklusioner på et møde i juni 2019 mellem medlemsstaterne, og konklusionerne blev endeligt vedtaget i kommissionen i november. I BREF'en er det er kun de nye BAT-konklusioner, som er bindende EU-lovgivning.

Find de nye BAT-konklusioner for affaldsforbrænding og slaggesorteringsanlæg ”Kommissionens gennemførselsafgørelse (EU) 2019/2010 af 12. november 2019 om fastlæggelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner i forbindelse med affaldsforbrænding” her 

Det store BREF-dokument i endeligt udkast af december 2018, EU-kommssionens, Joint Research Centre’s "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration" kan downloades her 

Se evt. EU-kommissionens, Joint Research Centre’s hjemmeside om arbejdet med den nye BREF for affaldsforbrændingsanlæg og link til de forskellige arbejdsdokumenter via dette link her

Oplæggene fra Miljøstyrelsens BREF-dag den 6. november 2019 i Odense kan hentes her  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.