Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU's Gødningsforordning forhandlet færdig

14. januar 2019
EU's Gødningsforordning forhandlet færdig

Der blev i december opnået enighed om indholdet i den reviderede gødningsforordning. Fremover vil organiske gødninger, kompost og afgasset biomasse mv. kunne handles frit som EU-gødninger på det indre marked og ikke længere være omfattet af affaldslovgivningen. Forskellige krav vedr. inputmateriale, tungmetalindhold, fysiske urenheder, hygiejnisering mv. skal overholdes, hvis affaldet skal godkendes som EU-gødning.

Efter mere end to et halvt års forhandlinger blev der i december opnået enighed i trialogforhandlingerne mellem EU-kommissionen, Ministerrådet og Europa-parlamentet om indholdet af den reviderede gødningsforordning. Aftalen sendes til afstemning i Parlamentets Indre Markedskomite (IMCO) og Miljøkomite (ENVI) her i januar, til endelig godkendelse i Europa-parlamentet til marts og på et Rådsmøde kort efter. Herefter kan forordningen offentliggøres og træde i kraft i overensstemmelse med forordningens bestemmelser. 

Forordningen vil gøre det muligt fremover at markedsføre flere gødninger produceret ud fra sekundære råstoffer og hermed støtte den cirkulære økonomi. Der forventes et stort potentiale for handel med bl.a. fosforgødninger produceret ud fra affald. Tilsvarende forventes der et vist marked for organiske gødninger fx i form af komposteret bioaffald. Når affaldet er godkendt og sælges som (del af) en EU-gødning vil det ikke længere være affald eller omfattet af reglerne for affald. Det har været svært at opnå enighed om bl.a. grænseværdier for tungmetaller i handelsgødninger og fysiske urenheder i kompost og afgasset biomasse. Der har også været stor diskussion om, hvilke inputmaterialer der skal være tilladt i organiske gødninger. 

Tre år efter at forordningen er trådt i kraft, må fosforholdige EU-gødninger maksimalt indeholder 138 mg Cd/kg P (se fodnote 1), hvis de skal kunne markedsføres frit på det indre marked som EU-mærkede organisk-mineralske gødninger eller EU-mærkede uorganiske gødninger. Gødningerne må markedsføres som værende med et ’lavt indhold af cadmium’, hvis indholdet er under 46 mg Cd/kg P. Når gødningerne indeholder mindre end 2,2 % fosfor i foreliggende vare, er cadmium-grænseværdien fastsat til 3 mg Cd/kg tørstof. EU-kommissionen er forpligtiget til at give rådet og parlamentet en vurdering af mulighed for lavere cadmium-grænseværdier i fosforgødninger, når der er gået syv år efter at forordningen er trådt i kraft (jf. artikel 47a). I Danmark er der i dag en særskilt og notificeret grænseværdi på 110 mg Cd/kg P for fosforholdige gødninger (jf. bekendtgørelse nr. 223 fra 1989), og denne grænseværdi kan opretholdes for ikke-EU-mærkede gødninger.

Gødningsforordningens andre tungmetalgrænseværdier, bl.a. for organiske gødninger og organiske jordforbedringsmidler, er typisk 1,5 højere end tilsvarende grænseværdier i den danske affald-til-jord-bekendtgørelse - dog har forordningen meget lavere grænseværdier for Cu og Zn og en selvstændig grænseværdi for Cr VI. Der er også opstillet grænseværdier for Salmonella og E. coli (eller Enterococcaceae), hvis EU-gødningen er baseret på organisk materiale. For uorganiske og blandede gødninger er der opstillet en grænseværdi for biuret (også kaldet carbamylurea, som en forurening i urea-gødninger og dannes ud fra to urea-molekyler). Grænseværdierne skal revurderes syv år efter, at forordningen er trådt i kraft. Reglerne for de forskellige gødningstyper findes i forordningens Annex I om Produkt-funktions-kategorier, PFC (se fra side 90 og frem i kompromis-teksten).

Forordningen har opstillet forskellige kombinationer af behandlingskrav (temperatur og opholdstid) til materialerne kompost og afgasset biomasse, som skal være produceret på basis af kildesorteret bioaffald eller visse animalske biprodukter. Der må ikke indgå spildevandsslam, industriel slam eller opmudringsslam (fx klapmateriale fra havne eller bundslam fra søer, åer og kanaler). Der er opstillet yderligere grænseværdier for kompost og afgasset biomasse, som højest må indeholde 6 mg PAH/kg tørstof (sum af 16 PAH).

Indholdet af fysiske urenheder > 2 mm må højest udgøre 5 g/kg tørstof (dvs. max. 0,5 %) – heraf må plast, glas og metal hver især højest udgøre 3 g/kg tørstof. Grænseværdien for plast nedsættes til 2,5 g/kg tørstof syv år efter forordningen er trådt i kraft, og denne nye plast-grænseværdi skal genvurderes igen efter tre år. Reglerne for de forskellige tilladte materialer er beskrevet i forordningens Annex II om Komponent-materiale-kategorier, CMC (se reglerne for CMC 3 kompost fra side 148 og frem i kompromis-teksten). 

Mærkningskravene (krav til deklaration) til EU-gødninger fremgår af forordningens Annex III. De forskellige procedurer for at vurdere komponenternes og produkternes overensstemmelse med kravene i forordningen er beskrevet i Annex IV, som også indeholder mange særskilte regler for kompost og afgasset biomasse (se Modul D1 om kvalitetssikring af produktionsprocessen, jf. side 264 og frem i kompromis-teksten).

Gødningsforordningen omfatter pt. ikke struvit, biokul eller askebaserede gødningsprodukter, men muligheden for at inkludere disse produkter skal vurderes af EU-kommissionen umiddelbart efter at forordningen er trådt i kraft (jf. artikel 42, 1a). Kommissionens Joint Research Center (JCR) er meget langt med de tekniske forberedelser til dette med udgangspunkt i STRUBIAS-rapporten, som var i høring i sommeren 2018 i EU's medlemsstater. Desuden skal kommissionen inden for tre år have inkluderet materialer under komponent-materiale-kategorierne ’CMC 11 om visse produkter stammende fra animalske biprodukter’ og ’CMC 12 om biprodukter som defineret i affaldsdirektivet’ (jf. artikel 42).

Fodnote 1: svarer til 60 mg Cd/kg P205, idet P = P2O5 × 0,436.

Den kommende gødningsforordning (dvs. kompromis-teksten på engelsk fra 4. december 2018) kan findes her  

Kommissionens pressemeddelelse fra 12. december 2018 om det opnåede trialog-forhandlingsresultat kan findes her  

Den reviderede gødningsforordning og planerne for at inkludere flere materialer i forordningen blev gennemgået af Chris Thornton, European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP), på et DAKOFA seminar den 18.  december 2018. Find Chris Thornton's oplæg her 

Kommissionens oprindelige forslag fra 17. marts 2016 til en revideret gødningsforordning, COM(2016) 157 final  - 2016/0084 (COD), kan findes på dansk her

JRC's STRUBIAS pre-final report fra august 2018 og konklusionerne fra det afsluttende ekspertmøde i Sevilla i september 2018 kan findes på ESPP's hjemmeside her  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.