Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU vil skærpe kravene til emballager

29. april 2020
EU vil skærpe kravene til emballager
En ny rapport skal danne baggrund for Europa-Kommissionens arbejde med at revidere de såkaldte væsentlige krav til emballager.

I EU’s direktiv om emballager og emballageaffald er der i henhold til Artikel 9 og Bilag II en række ”væsentlige krav” (såkaldte essential requirements), som medlemsstaterne skal leve op til i forhold til de emballager, som der produceres. Kravene omhandler produktion og sammensætning af emballager, deres egnethed til hhv. genbrug og genanvendelse samt indhold af farlige stoffer.

Disse væsentlige krav, samt de dertil hørende standarder, har ikke ændret sig nævneværdigt, siden de blev introduceret i 1994, og der har længe hersket konsensus om, at der er brug for at opdatere dem. I forbindelse med, at emballagedirektivet blev revideret tilbage i 2018 og igen i forbindelse med lancering af EU’s plaststrategi, blev det derfor også besluttet, at man vil kigge nærmere på de væsentlige krav. Målet er, ifølge det reviderede direktiv, at forbedre design til genbrug og at fremme høj-kvalitets genanvendelse samt generelt at øge håndhævelse af direktivet.

Kravene har ikke kunnet leve op til sine mål
Som led i arbejdet med at revidere de væsentlige krav, har Europæiske konsulenter nu udarbejdet en rapport, der skal understøtte Kommissionens arbejde. Resultatet er en omfattende sag på mere end 450 sider.

I første del af rapporten præsenteres først en oversigt over situationen på det europæiske marked, hvorefter man har undersøgt, hvor effektive og relevante de væsentlige krav har været indtil nu. Ved et tilbagekig på en 10-årig periode kan man helt overordnet konstatere, at mængderne af emballage har været stigende, at mængden af genbrugsegnet emballage har været faldende, at man i stigende grad designer emballager således, at de ikke kan genanvendes og, at der ses en tendens til overemballering – særligt i forbindelse med e-handel.

I rapportens næste del finder man en oversigt over materialer og typer af emballage, der ifølge forfatterne udgør en særlig udfordring, herunder en række kompositmaterialer, udvalgte plastmaterialer samt visse typer glas- og papiremballage.

Masser af plads til forbedring
På baggrund af den indledende analyse konkluderer rapporten, at kommende krav bør fokusere på:

 • At reflektere affaldshierarkiet ved at fremme design til genbrug eller genanvendelse.
 • Klarhed over emballagedesign og materialer, der sandsynligvis vil skabe udfordringer for affaldsindsamlere og -behandlere
 • Mere strikse og eksplicit kommunikeret krav til forebyggelse, med færre muligheder for fravigelser og reduktioner
 • Overvejelser i forhold til komposterbar emballage, herunder at de væsentlige krav tilpasses det øvrige arbejde i EU vedrørende brugen og værdien af visse komposterbare emne
 • Understøtte udbud og efterspørgsel af høj-kvalitets genanvendt materiale, samt
 • En veldefineret procedure for håndhævelse, der kan erstatte den nuværende ”formodede overholdelse”, hvilket skal sikre at myndighedernes og producenternes roller og ansvar er enkle og tydelige, på tværs af medlemsstaterne.

På baggrund af disse holdepunkter udviklede en ekspertgruppe en liste over mulige krav, som kunne være relevante for den fremtidige revision og som herefter blev kvalificeret gennem bl.a. dialog med medlemsstaterne, relevante aktører samt input fra kvalitative case-studier af igangværende emballageprojekter.

På baggrund af dette arbejde præsenterer rapporten herefter 26 forskellige krav, som Kommissionen kan overveje at arbejde videre med. Kravene er kategoriseret alt efter hvilket omfang, de må forventes at få en effekt og lyder bl.a. på:

 • At al emballage skal være genbrugelig eller genanvendelig, sådan som det er defineret under de krav, der specifikt relaterer sig til den genbrugelige/genanvendelige egenskab af emballagen
 • At emballagen, i tillæg til ovenstående, skal være designet på en sådan måde, at den minimumsvolumen og den minimumsvægt, som er nødvendig for dens kritiske funktion, ikke overstiges
 • At emballagen ikke må overstige et sæt grænseværdier, der beregnes i forhold til produktet, målt på både volumen, vægt og overfladeareal
 • At producenter til et centralt register skal indrapportere både volumen, vægt og overflademål af emballagen, set i forhold til produktet
 • At al genbrugelig emballage også skal være genanvendelig, med mindre der er en robust sag for en undtagelse
 • At visse genbrugelige transportemballager bliver obligatoriske
 • At emballager mærkes som genbrugelige eller genanvendelige

Næste skridt
Ifølge de seneste opdateringer fra EU forventes Europa-Kommissionen at præsentere en rapport inden udgangen af 2020, hvori man forholder sig til en eventuel revision af de væsentlige krav. Hvis Kommissionen finder det nødvendigt, kan rapporten blive ledsaget af et forslag om ny lovgivning. Rapporten vil herefter blive sendt til Parlamentet og Rådet, som kan vælge at afgive en respons.

Læs mere
Du kan læse meget mere i rapporten “Effectiveness of the essential requirements for packaging and packaging waste and proposals for reinforcement”. Du kan også finde emballagedirektivet (Direktiv 94/62/EC) i EUR-Lex, hvor du kan finde reglerne i både en dansk og en engelsk udgave.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.