Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU Taksonomi om nedrivning af bygninger

17. marts 2023
EU Taksonomi om nedrivning af bygninger
Forslag til tekniske screeningskriterier for miljømålet: "Omstilling til en cirkulær økonomi"

Bygge- og anlægsaffald er den største affaldsstrøm i de 27 EU-lande med ca. 305 mio. ton i 2020, ifølge Eurostat.

Der er etableret en Platform on Sustainable Finance, som rådgiver Kommissionen i at fastsætte tekniske screeningskriterier for at en økonomisk aktivitet kan klassificeres som miljømæssigt bæredygtig. Den 28. november 2022 foreslog platformen fire tekniske screeningskriterier til nedrivning af bygninger og andre konstruktioner for det miljømål, der hedder Omstilling til en cirkulær økonomi.

Det første kriterium tager udgangspunkt i Level(s), som skal give et fælles sprog til at vurdere og rapportere om bygningers bæredygtighedspræstationer. Level(s) er bygget op omkring seks makroindikatorer, der hver har tre under-niveauer af indiktorer. Under indikator 2.2, Bygge- og anlægsaffald og materialer, skal følgende aspekter drøftes og aftales med kunden:

  • definere indikatorer (KPIer) for mål og ambitionsniveau
  • identificere projektspecifikke begrænsninger, der kan kompromittere ambitionsniveauet (f.eks. tid, arbejde og plads), og hvordan man vil minimere disse begrænsninger
  • detaljer om gennemgang og kortlægning (pre-demolition audit) af bygningen før nedrivning
  • en skitse af affaldshåndteringsplan, der prioriterer selektiv nedrivning, dekontaminering og kildesortering af affaldsstrømme. Hvis disse tiltag ikke prioriteres, skal der gives en forklaring, der begrunder, hvorfor selektiv nedrivning, dekontaminering eller kildesortering af affaldsstrømme ikke er mulige i projektet. Omkostnings- eller økonomiske overvejelser er ikke en acceptabel grund til at undgå at overholde dette krav.

Det andet kriterium er, at der inden nedrivning skal udføres en gennemgang og kortlægning i overensstemmelse med EU's Protokol om bygge- og nedrivningsaffald, og at der skal beregnes estimater for niveau 2 ved brug af excelarket for Level(s) indikator 2.2, eller et tilsvarende værktøj.

Det tredje kriterium er, at alt nedrivningsaffald, der genereres under projektet, skal behandles i overensstemmelse med EU's Protokol om bygge- og nedrivningsaffald og logges ved brug af niveau 3 i excelarket for indikator 2.2 eller et tilsvarende værktøj. Hver type bygge- og anlægsaffald skal mærkes med den relevante sekscifrede kode fra den europæiske liste over affald (Kommissionens beslutning 2000/532/EF). Ved logning af typen af affaldsbehandling (dvs. forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse, materialenyttiggørelse, energiudnyttelse eller bortskaffelse) skal der medtages dokumentation for, at de økonomiske aktører, der modtager affaldet, har den tekniske kapacitet til at udføre denne behandling. Sådanne beviser kan være et link til virksomhedens websider, hvor dette er dokumenteret, eller en underskrevet erklæring fra en repræsentant for virksomheden. Hvis behandlingen finder sted på nedrivningspladsen (fx genbrug på stedet eller genanvendelse), vil et acceptabelt bevis være en underskrevet erklæring fra en repræsentant for virksomheden.

Det fjerde kriterium er, at:

  • I alt skal mindst 90 pct. (efter vægt) af det ikke-farlige nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale, der henvises til i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald) forberedes til genbrug, genanvendelse, eller til genanvendelse i et lukket kredsløb. CEN har defineret genanvendelse i et lukket kredsløb som en proces, hvor post-consumer eller industrielt affald indsamles og genanvendes for at bevare værdien af materialet, så det kan bruges igen til at fremstille den samme produktkategori, som det kom fra med minimalt tab af funktionskvalitet.
  • Alternativt skal mindst 95 pct. af mineral/stenfraktionen og 70 pct. af ikke-mineral/ikke-stenfraktion af det ikke-farlige nedrivningsaffald indsamles separat og forberedes med henblik på genbrug eller genanvendelse.
  • Derudover skal organisk affald og emballageaffald, der genereres under demonteringsprocessen, forberedes mhp. genbrug eller genanvendelse in situ eller ex situ (excl. opfyldning) ved etablering af et sorteringssystem til separat opsamling af inert, organiske, emballage- og farlige materialer, der håndteres under demonteringsprocessen.

Se mere om strukturen og de øvrige miljømål i taksonomien i DAKOFAs nyhed Taksonomi for nybyggeri: krav kan være svære at nå.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.