Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU skal sikre adgangen til de kritiske råmaterialer

07. november 2018
EU skal sikre adgangen til de kritiske råmaterialer

Best practice og mulige fremtidige indsatsområder inden for øget cirkularitet af kritiske råmaterialer i EU er identificeret.

Som et punkt under den europæiske handlingsplan for cirkulær økonomi har Europa kommissionen netop udgivet en rapport med fokus på de kritiske råmaterialer i EU. Den Europæiske Union har siden lanceringen af Råstofinitiativet fra 2008 haft særligt fokus på betydningen af de kritiske råmaterialer, der anses som værende en essentiel byggesten i EU’s vækst- og konkurrencestrategi. Den nye rapport er i den forbindelse udarbejdet med henblik på at skulle fungere som en central kilde til data, fremme best practice samt identificere mulige initiativer fremover inden for området, for herigennem at sikre en sammenhængende og effektiv europæisk tilgang til de kritiske råmaterialer i forbindelse med overgangen til en cirkulær økonomi.

Fornyet overblik skal bringe EU videre inden for området
Den nye rapport tager udgangspunkt i otte centrale sektorer (minesektoren, deponering, elektrisk og elektronisk udstyr, batterier, bilindustrien, fornybar energi, forsvarsindustrien samt kemi og gødning), hvortil udbud og efterspørgsel efter de af unionen udpegede 27 forskellige særligt kritiske råmaterialer er vigtige. I rapportens første del identificeres de største globale udbydere af disse kritiske råmaterialer og det bliver tydeligt, i hvilket omfang EU på nuværende tidspunkt er afhængig af en række udvalgte lande i forhold til produktionen af netop disse materialer. Den nye rapport dykker herefter bl.a. ned i de generelle europæiske politikker og initiativer, der sætter fokus på udfordringerne med de kritiske råmaterialer, de aktørgrupper og projekter, som er aktive i denne sammenhæng samt de nuværende genanvendelsesrater i unionen, der for de fleste materialers vedkommende stadig ligger under 10%. I den nye rapport præsenterer forfatterne samtidig et Bilag III, der identificerer en række mulige veje frem for den Europæiske Union i forhold til at sikre forsyningsikkerheden fremover. Europa kommissionen vil nu vurdere de enkelte forslag, førend man beslutter, hvilke initiativer, Kommissionen vil arbejde videre med.

Den nye rapport refererer i øvrigt også til to tidligere præsenterede initiativer, som skal måle og vurdere, i hvilket omfang den europæiske union øger cirkulariteten inden for bl.a. de kritiske råmaterialer. Du kan læse mere om disse to initiativer her og her.

Grundlag for bedre økonomi og miljø
Den nye rapport skal ses i lyset af Kommissionens generelle politiske prioriteter, herunder særligt jobskabelse, vækst og investeringer; energiunionen og klima; det indre marked; handelspolitik samt den globale indsats vedrørende bæredygtig udvikling. Særligt støtter den op om implementeringen af den fornyede strategi for EU’s industripolitik, som blev præsenteret i 2017. Denne strategi sætter særligt fokus på EU's behov for at tilpasse sig de forandringer, der er en konsekvens af overgangen til en lav-emissions- og mere cirkulær økonomi samt den strategiske nødvendighed af råmaterialer for Unionens produktionsindustri.

Læs mere
Du kan finde den nye rapport "European Commission, Report on Critical Raw Materials in the Circular Economy, 2018" i EU's publikationsbibliotek her, mens du på denne side kan finde den væsentligt mere detaljerede baggrundsrapport "JRC Science-for-policy report, Critical Raw Materials and the Circular Economy – Background report, 2017", som har dannet grundlag for den nye publikation.

 

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.