Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU-målemetode for madaffald er offentliggjort

03. oktober 2019
EU-målemetode for madaffald er offentliggjort
Den nye EU-metode beskriver, hvordan mængden af madaffald skal måles separat i forskellige led i fødevareforsyningskæden. Data skal bl.a. anvendes til at opstille evt. kommende EU-mål for reduktion af madaffald.

Det reviderede affaldsdirektiv nævner under afsnittet om affaldsforebyggelse (artikel 9, stk. 6), at Kommissionen senest i 2023 skal undersøge medlemsstaternes data om madaffald og evt. opstille et EU- mål for reduktion af madaffald, som skal være nået i 2030. Derfor skal kommissionen udarbejde en fælles målemetode til at sikre, at disse data er troværdige og sammenlignelige. 

Et evt. kommende EU-mål for reduktion af madaffald må ikke forveksles med, at kommissionen også skal overveje at opstille et evt. særskilt genanvendelsesmål for kommunalt bioaffald. Dette skal ske senest i 2024 jf. affaldsdirektivets artikel 11, stk. 6.

Der er følgende hovedelementerne i den nye målemetode, som medlemsstaterne skal anvende til at måle mængden af madaffald.

Mængden af madaffald måles separat i følgende led i fødevareforsyningskæden: 

  • Primærproduktion
  • Forarbejdnings- og fremstillingssektoren
  • Detailhandelen og anden fødevaredistribution
  • Restaurationsbranchen og restaurationstjenester
  • Husholdninger

Fordelingen og omfang angives ud fra NACE-koder og EAK-koder. Dog er det ikke medregnet som madaffald, hvis fx madaffaldet er bortskaffet som eller med spildevand, eller hvis tidligere fødevarer er omdannet til dyrefoder, men medlemsstaterne kan vælge at måle og indberette data for dette madaffald frivilligt.

Medlemsstaterne skal måle og indberette mængden af produceret madaffald hvert år

  • Første gang og herefter hvert fjerde år skal der anvendes mere omfattende og præcise målemetoder, som er beskrevet i et bilag.
  • Det skal sikres, at målingerne er baseret på et repræsentativt udsnit af den population, som resultaterne anvendes på, og afspejler på passende vis variationer i data vedrørende de mængder madaffald. 

'Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2019/1597 af 3. maj 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt angår en fælles metode og kvalitetsmæssige minimumskrav for at muliggøre en ensartet måling af omfanget af madaffald' er offentliggjort i EU-tidende den 27. september 2019 og kan hentes her

Det konsoliderede affaldsdirektiv kan hentes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.