Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU-landene aftaler ny stor klimapakke

02. august 2022
EU-landene aftaler ny stor klimapakke

Kort tid før sommerferien blev en ny, stor Klimapakke besluttet. Pakken skal sikre, at EU indfrier målet om mindst 55 pct. reduktion af hele EU’s drivhusgasudslip i 2030. Hele fem centrale klimaaftaler, der fremadrettet vil få stor betydning for reduktionen af EU’s udledninger, er indgået.

Ifølge nyheden på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside blev det aftalt at:

 • stoppe for salg af nye fossile biler i 2035
 • etablere et nyt kvotehandelssystem for vejtransport og opvarmning af bygninger
 • styrke det eksisterende kvotehandelssystem for energi og industri samt at udvide det til søfart
 • fjerne gratiskvoter til luftfarten inden for EU
 • forhøje klimamål for alle medlemsstater i sektorer som landbrug, transport og bygninger
 • sætte et nyt mål for øget optag af CO2 i jorde og skove 

kvotehandelssystem dækker i dag over industri, energi og luftfart, og med aftalen lægges der nu op til at:

 • reducere kvotemængden i kvotehandelssystemet, hvilket vil sikre en styrkelse af systemet til fordel for den grønne omstilling
 • udvide kvotesystemet så det omfatter søfart
 • gratiskvoterne bliver fjernet for luftfarten inden for EU/EØS
 • der etableres desuden et nyt separat kvotehandelssystem for vejtransport og opvarmning af bygninger

Aftalen indebærer ligeledes, at der sættes højere klimamål for alle medlemslandene og den nye byrdefordelingsaftale betyder at:

 • der kommer højere nationale reduktionsmål for medlemsstaterne, der er fordelt primært efter BNP pr. indbygger.
 • byrdefordelingen skal omfatte landbruget, transportsektoren og bygninger.

I dag ligger spændet på landenes reduktionsmål fra 10 til 50 pct. Danmark vil ifølge nyheden få et nyt forhøjet dansk mål på 50 pct. reduktioner i 2030 i forhold til 2005. Det eksisterende danske 2030-mål er på 39 pct.

Læs mere her

Læs hele nyheden her på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside

 

 

Læs mere i vidensbanken

EU love & rammebetingelser
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.