Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU-Kommissionen igangsætter en forberedende undersøgelse om bedre udnyttelse af bygge- og anlægsaffaldet

19. januar 2015
EU-Kommissionen igangsætter en forberedende undersøgelse om bedre udnyttelse af bygge- og anlægsaffaldet

Ifølge EU Issue Tracker har Kommissionen har bekræftet, at der i januar 2015 er iværksat en forundersøgelse om håndtering af bygge- og anlægsaffald i EU.

Denne forberedende undersøgelse, som udføres af en ekstern konsulent (Bio Intelligence) for Kommissionen, løber over 15 måneder og forventes at være afsluttet i april 2016. Undersøgelsen vil være rettet mod at analysere situationen med hensyn til forvaltning af bygge- og anlægsaffald i medlemsstaterne og især:

(1) at identificere de vigtigste betingelser for succes og hindringerne for genanvendelse;
(2) at identificere bedste praksis blandt medlemsstaterne
(3) demonstrerer, hvordan overgangen til en ressourceeffektiv forvaltning af bygge- og anlægsaffald vil kunne opnås
(4) analyse rapportering og statistiske praksis.

På grundlag af undersøgelsens resultater vil Kommissionen beslutte, om der er grundlag for at foreslå affaldsrammedirektivets mål for bygge- og anlægsaffald revideret.

EU Issue Tracker skriver endvidere, at Kommissionen under et møde i den "Technical Adaptation Committee (TAC) om affaldslovgivning" afholdt den 9. december 2014, udspurgte medlemsstaternes eksperter om konsekvenserne af de forventede initiativer. Der var især fokus på:
 
(1) definition af opfyldning (backfilling)
(2) Kommissionens muligheder for at definere, hvordan opfyldning skal indgå i beregning af opfyldelse af affaldsdirektivets mål
(3) Kommissionens muligheder for senest i 2018 at tage stilling til, om der skal foreslås yderligere restriktioner for deponering af inert affald
(4) forbedrede statistikker, indberetning, overvågning og varslingssystem.

Det forventede initiativ fra Kommissionen vil lægge op til at revidere målene for bygge- og anlægsaffald i affaldsrammedirektivet. Revisionen vil tage sigte på at forbedre forvaltningen af bygge- og anlægsaffald i henhold til affaldshierarkiet.

Næste trin
Den forberedende undersøgelse vil løbe i 15 måneder, og den forventes at være afsluttet i april 2016.

Kommissionen forventes at iværksætte en høring af de berørte parter for at indsamle de berørte parters synspunkter om dette spørgsmål i de kommende måneder, sandsynligvis i slutningen af 2015 eller begyndelsen af 2016.

På grundlag af resultaterne af undersøgelsen og høringen af interessenter vil Kommissionen beslutte, om man vil fremlægge et initiativ på området.

Affaldsrammedirektivets mål for bygge- og anlægsaffald
Medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger så følgende mål nås:
Senest i 2020 , at forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelsen og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer med anvendelse af affald som erstatning for andre materialer, af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald, med undtagelse af naturligt forekommende materiale som defineret i kategori 17 05 04 i affaldslisten skal øges til mindst 70 vægtprocent (Artikel 11, 2b).