Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU-Kommissionen har vedtaget BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg

20. august 2018
EU-Kommissionen har vedtaget BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg
EU-Kommissionen vedtog 10. august 2018 BAT-konklusioner for affaldsbehandling og offentliggjorde d. 17. august i Den Europæiske Unions Tidende beslutningen herom i "Commission implementing decision (EU) 2018/1147", som trådte i kraft samme dag.

Kommissionens beslutning fastlægger de bedste tilgængelige teknikker (BAT) konklusioner for affaldsbehandling i henhold til direktivet om industrielle emissioner (IED). BAT-konklusionerne er beskrevet i det endelige udkast til referencedokument (BREF) om waste treatment udarbejdet af Joint Research Center (JRC).

I overensstemmelse med det endelige udkast til BREF dokument fastsætter Kommissionens beslutning miljøstandarder for følgende aktiviteter:

  1. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag,
  2. Bortskaffelse af ufarligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag, dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand
  3. Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand
  4. Midlertidig oplagring af farligt affald med en samlet kapacitet på over 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
  5. Uafhængigt drevet behandling af spildevand, der ikke er omfattet af direktiv 91/271 / EØF, og som udledes til af et anlæg, som er omfattet BA-konklusioner.

I Danmark vil beslutningen om BAT-konklusionerne blive tilføjet til bilag 7 i Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1458 a2f 12/12/2017). BAT-konklusionerne vedrører virksomheder opført på bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Ved miljøgodkendelser og revurderinger af miljøgodkendelser for disse affaldsbehandlingsanlæg skal myndighederne tage højde BAT-konklusionerne. Miljømyndighederne skal revurdere miljøgodkendelserne for affaldsbehandlingsanlæggene på baggrund af BAT-konklusionerne, og de ajourførte vilkår skal være overholdt på anlæggene senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.  

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1147 af 10. august 2018 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU for så vidt angår affaldsbehandling 

Vil du vide mere om BREF og BAT konklusioner, så læs her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.