Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU-budget med fokus på miljø og klima

21. marts 2019
EU-budget med fokus på miljø og klima
Kommissionen har hævet ambitionsniveauet for klimafinansiering ved i forslaget til budget 2021-2027 at foreslå, at LIFE-programmets midler øges og at mindst 25 % af EU's udgifter i alle EU-programmer skal bidrage til at opfylde klimamålene.

Med det formål at give europæerne en bedre livskvalitet og investere i en mere bæredygtig fremtid gør Juncker-Kommissionen en øget indsats for at beskytte miljøet og klimaet, hvilket fremgår af en nyligt udsendt pressemeddelelse fra Kommissionen. Det sker navnlig ved at øge LIFE-programmets midler og integrere klimaindsatsen i alle større EU-udgiftsprogrammer. Det vil hjælpe Europa med at opfylde sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen og FN's verdensmål. Den aftale, der netop er indgået, skal nu formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet.

LIFE-programmet hører til de EU-finansieringsprogrammer, for hvilke Kommissionen har foreslået den største forholdsmæssige udgiftsstigning i perioden 2021-2027.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at hovedelementerne i det nye LIFE-program (2021-2027) omfatter:

  • Fortsat støtte til omstillingen til en cirkulær økonomi og øget modvirkning af klimaændringer: dette omfatter finansiering til opfyldelse af politiske hovedmål i overensstemmelse med EU's strategiske og langsigtede vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi inden 2050. En række tiltag vil støtte den fuldstændige omstilling til en cirkulær økonomi, beskyttelsen og forbedringen af kvaliteten af EU's luft og vand, gennemførelsen af 2030-rammen for klima- og energipolitikken og opfyldelsen af EU's forpligtelser i henhold til Parisaftalen om klimaændringer
  • Øget fokus på støtte til omstillingen til ren energi: et nyt specifikt delprogram vil fremme investeringer og støtte aktiviteter med fokus på energieffektivitet og vedvarende energi, især i de af Europas sektorer og regioner, som halter bagefter i omstillingen til ren energi
  • Øget fokus på natur og biodiversitet: Der er tale om en traditionel del af LIFE-programmet, og de nye særskilte "strategiske naturprojekter" for alle medlemsstater vil bidrage til at integrere natur- og biodiversitetsrelaterede politiske målsætninger i andre politikker og finansieringsprogrammer, såsom landbrug og udvikling af landdistrikterne, og desuden sikre en mere sammenhængende tilgang på tværs af sektorer
  • En simpel og fleksibel tilgang: med fokus på at udvikle og gennemføre innovative metoder, hvormed der kan sættes ind over for miljø- og klimaudfordringer.

 

De næste skridt

Den foreløbige aftale skal nu formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. De budgetmæssige aspekter af og de tilknyttede horisontale bestemmelser om det fremtidige LIFE-program er omfattet af en overordnet aftale om EU's næste langsigtede budget, som blev foreslået af Kommissionen i maj 2018.

Baggrund

LIFE-programmet for miljø- og klimaindsatsen blev lanceret i 1992 og er et af EU's vigtigste miljø- og klimafinansieringsinstrumenter. Det har finansieret over 4 600 projekter i hele EU og i tredjelande, mobiliseret næsten 10 mia. EUR og bidraget med over 4,3 mia. EUR til beskyttelse af miljøet og klimaindsatsen. Det nuværende LIFE-program begyndte i 2014 og løber frem til 2020 med et budget på 3,4 mia. EUR.

LIFE har spillet en vigtig rolle i gennemførelsen af EU's vigtigste miljølovgivning, herunder fugle- og habitatdirektivet. Forslaget til det nye program for perioden 2021-2027 bygger på resultaterne af midtvejsevalueringen af det nuværende program samt en konsekvensanalyse.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.