Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU-beregningsmetoder for affald til deponi er nu vedtaget

16. oktober 2019
EU-beregningsmetoder for affald til deponi er nu vedtaget

EU har nu vedtaget en afgørelse, som præsenterer en ny, fælles metode til beregning, verifikation og indrapportering af mængder af affald til deponering.

Den nye afgørelse udspringer af de reviderede affaldsdirektiver, som blev vedtaget sidste år, og som skal sikre, at beregning og indrapportering af mængder og behandling af det såkaldte ”kommunale affald” (MSW) sker på en mere ensartet måde, de europæiske medlemsstater imellem. Resultaterne fra den nye metode skal samtidig også anvendes i forbindelse med opfyldelsen af de nye krav til deponering af affald, herunder maksimalt deponering af 10% i 2035.

I følge den nye afgørelse betyder det bl.a., at:

  • Affald, der er et resultat af en proces, hvor inspektion, rengøring og/eller reparation skal forberede det kommunale affald med henblik på genbrug, men som sidenhen deponeres, skal rapporteres som værende deponeret. Mængden af dele af produkter eller komponenter af produkter, der er blevet taget ud i forbindelse med processer, der har forberedt affaldet med henblik på genbrug, kan fratrækkes den samlede mængde af affald til deponi.
  • Materialer, som fjernes mekanisk, enten under eller efter en aerob eller anaerob behandlingsproces af det kommunale affald, hvorefter det sendes til deponering, skal rapporteres som værende deponeret.
  • Affald, der indsamles i en europæisk medlemsstat, og som herefter eksporteres til en anden medlemsstat eller til et andet ikke-EU-land, hvorefter det deponeres (eller som resultat af en genanvendelses- eller forbrændingsproces herefter deponeres) skal inkluderes i de mængder som den medlemsstat, hvori affaldet blev indsamlet, indrapporterer som værende deponeret.

Kommissionen forventer at vedtage gennemførelsesafgørelsen snarest og uden yderligere bemærkninger, hvorefter den vil blive publiceret i EU-tidende og træde i kraft.

Find hovedteksten til "Commission implementing decision of XXX laying down rules for the calculation, verification and reporting of data on landfill of municipal waste in accordance with Council Directive 1999/31/EC and repealing Commission Decision 2000/738/EC" i dette link og find de tilhørende "ANNEXES 1 to 2" i dette link 

Læs evt. mere i denne nyhed om de nye beregningsmetoder for genanvendt affald, og du kan bl.a. læse om den nye definition af ”kommunalt affald” (MSW) i denne nyhed .

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.