Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Ensartede indsamlings- og sorteringskriterier - hvorfor, hvordan, hvem, hvor meget, hvor og hvornår?

Ensartede indsamlings- og sorteringskriterier - hvorfor, hvordan, hvem, hvor meget, hvor og hvornår?
Det er blot nogle af de spørgsmål, der vil blive forsøgt besvaret på denne konference, hvor vi vil folde de nye indsamlings- og sorteringskriterier ud og se på betydningen for de danske kommuner, deres leverandører og borgerne.

Vær opmærksom på det reviderede program, hvor du nu også får mulighed for at høre om erfaringer med ensartning fra vores naboer i den norske affaldssektor!

I Danmark skal vi lægge os i selen, hvis vi skal nå EU's høje genanvendelsesmål. Et af midlerne, der peges på, er udvikling af såkaldte branchefælles standarder for indsamling og sortering.  En ensartning af kommunernes indsamlings- og sorteringskriterier har til formål at skabe større og mere ensartede affaldsmængder, der kan afsættes i en højere kvalitet og til en bedre pris. Samtidig forventes det, at en ensartning vil føre til en bredere forståelse for sortering og herved en stigning i mængderne, der udsorteres til genanvendelse.

Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt disse indsamlingsstandarder vil blive vejledende eller obligatoriske, men i takt med EU-kravene til særskilt indsamling af en lang række nye fraktioner vil kommunernes ordninger - uanset hvad - skulle revideres.

Konferencen vil derfor præsentere de indsamlings- og sorteringskriterier, som forventes at komme i høring i januar 2020, og samtidig vil udvalgte kommuner give deres bud på, hvilken betydning de nye kriterier har for netop deres ordninger og borgere. Nogle af kommunerne har for nyligt vedtaget nye affaldsplaner og indført nye ordninger, som tillige vil blive præsenteret. Vi skal også se nærmere på de tiltag og erfaringer om ensartede indsamlings- og sorteringskriterier, som de norske aktører er i gang med at gøre sig.

Endelig byder konferencen på et indblik i de kommende beregningsmetoder for genanvendelse, som vil kunne ændre Danmarks position i forhold til at være et land, som markerer sig med en relativt høj genanvendelsesgrad. Desuden skitseres den nødvendige videreudvikling af affaldsdatasystemet og indberetningerne.

Deltag og få et overblik over, hvad der venter, og vær med til at debattere mulighederne og udfordringerne ved de kommende ændringer af sorterings- og indsamlingskriterierne.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Organisatoriske og lovmæssige rammer

9:40-10:10
Revision af affaldsbekendtgørelsen og den kommende nationale affaldshåndteringsplan – overblik, udestående, indhold og køreplan/tidsplaner
Charlotte Moosdorf, Miljøstyrelsen
Charlotte Moosdorf
10:10-10:40
Sorteringskriterier og indsamlingsordninger – hvor meget ensartethed lægges der op til?
Anne Stine Henriksen, Miljøministeriet
Anne Stine Henriksen

Udkast til sorteringskriterier og en vej til strømlining af indsamlingsordningerne ved husstandene for de væsentligste affaldsfraktioner er meget langt. De nærværende udkast og de bagvedliggende overvejelser fremlægges inden den forventede høring primo 2020.

10:40-11:00
Pause
11:00-11:30
Genanvendelsesmålinger nu og fremover – status for genanvendelse i Danmark
Casper Mayland, Miljøstyrelsen
Casper Mayland

Målsætninger for genanvendelsen, kommunalt affald ud fra NACE-koderne og udvikling af affaldsdatasystemet - også et indblik i mulighed for brug af tabsrater for affald til endelig genanvendelse.

11:30-12:00
Debat med salen og spørgsmål til oplægsholdere
12:00-13:00
Frokost

Session 2: Planer og erfaringer fra danske kommuner med fokus på tæt bebyggelse og sommerhuse - og et indblik i den norske proces for ensartning

13:00-13:25
Erfaring med ensartning af indsamling og sorteringer i Norge
Mona Nordhammer Sæther, Avfall Norge
Mona Nordhammer Sæther
Avfall Norge

"Slik kan Norge kildesortere" er et flerårigt projekt med det formål at harmonisere affaldsordningerne i Norge. Avfall Norge fortæller om erfaringer fra projektet og status for den norske proces for ensartning.

13:25-13:45
Ordninger til sortering tæt ved boligerne – overblik over problematikker ved tætte bebyggelser og sommerhuse
Hanne Johnsen, Dansk Affaldsforening
Hanne Johnsen

NIRAS / Affaldskontoret har udarbejdet analyser for Miljøstyrelsen af de særlige ordninger for sommerhuse, haveforeninger, kolonihaver og ikke-brofaste øer samt af nedgravede løsninger og affaldssug i middelalderbyer, tætte bykerner og nybyggeri. Kortlægningen af disse særlige ordninger fremlægges (offentliggørelse af rapporterne afventes).

13:45-14:10
En storby-kommunes affaldsplan og erfaring med nedgravede affaldsbeholder

Hvad vil man i Aalborg kommune mht. til affaldssortering, -systemer og mål? Hvordan sorteres der i de nedgravede beholdere, og hvordan ændrer de kommende kriterier vores ordninger?

14:10-14:40
Pause
14:40-15:05
Erfaringer fra sommerhusområder – fremtidige planer og sorteringsmuligheder i Vesterhavskommuner

Hvad vil kommuner og forsyningsselskaber med store sommerhusområder i forhold til affaldssortering, -systemer og mål? Hvilke nye ordninger skal indføres ved sommerhusene, og hvordan påvirker de kommende kriterier dette arbejde?

Session 3: Kommunikation og adfærd - hvordan formidler vi de nye ordninger?

15:05-15:30
Hvordan ændrer vi borgernes vaner og adfærd? - en antropologisk tilgang til nye og kommende krav til affaldshåndtering
Kristoffer Ravnbøl, Naboskab
Kristoffer Ravnbøl
Kristoffer Ravnbøl
Kristoffer Ravnbøl er antropolog samt partner og medstifter i Naboskab, hvor han siden 2014 har specialiseret sig i at forstå adfærd og brugerne på affaldsområdet. Kristoffer hjælper kommuner, affaldsselskaber og virksomheder med adfærdsændringer, kommunikation, udvikling og innovation med udgangspunkt i adfærdsdesign og antropologiske undersøgelser.

Adfærd og adfærdsændringer i forbindelse med affaldssortering er væsentligt at have med i overvejelserne, når der skal udrulles nye ordninger. Et antropologisk syn på processen kan give et nyt syn på projektet.

15:30-15:55
Hvordan lykkes vi med effektiv kommunikation om nye eller ændrede sorteringsordninger?

Hvad er effektiv kommunikation til borgerne, når der skal kildesorteres nye fraktioner, når kvaliteten af kildesorteret affald skal forbedres eller når der bliver udsorteret for lidt af en fraktion? Hvordan kommunikerer vi, når en ordning skal laves om? God og velovervejet kommunikation er et skridt på vejen mod succesfuld affaldshåndtering.

15:55-16:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

10. december 2019
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.250,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.300,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
2. december 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.