Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: En national strategi for bæredygtigt byggeri vedtaget

05. marts 2021
En national strategi for bæredygtigt byggeri vedtaget
Den nye strategi for bæredygtigt byggeri omfatter bl.a. indfasning af krav i bygningsreglementet til bygningers klimaaftryk fra 2023 og nye initiativer som fx undersøgelse af spild af materialer på byggepladserne.

Den første danske nationale strategi for bæredygtigt byggeri skal understøtte en langsigtet og helhedsorienteret bæredygtig omstilling af bygge- og anlægssektoren, der indebærer en begrænsning af byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug, hvilket samtidig kan fremme udviklingen af bæredygtige løsninger, som efterspørges på fremtidens eksportmarkeder.

Aftale om en ”National strategi for bæredygtigt byggeri” blev indgået den 5. marts mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet og har karakter af en stemmeaftale. 

I det følgende fremhæves nogle af strategiens punkter, som har særlig interesse for affaldssektoren.

Krav om LCA-beregning for nybyggeri indfases fra 2023 

Aftalepartierne er bl.a. enige om, at der som en del af strategien indfases krav i bygningsreglementet til bygningers klimaaftryk med udgangspunkt i kriteriet fra den frivillige bæredygtighedsklasse om livscyklusvurdering (LCA), der beregner byggeriets CO2-udledninger. Kravet indføres i bygningsreglementet på samme vis som bygningsreglementets øvrige tekniske krav. 

Der skal opbygges erfaring med den frivillige bæredygtighedsklasse, før klassens krav kan indføres i bygningsreglementet. Dette sikres gennem en toårig testfase i 2020-22, der bl.a. skal afdække de miljø- og klimamæssige, de indeklimamæssige og de økonomiske effekter af klassen. Den frivillige bæredygtighedsklasse indeholder et krav om livscyklusvurdering (LCA), der beregner byggeriets CO2-udledninger over hele dets livscyklus. Initiativet skal sikre indførelse af krav om LCA-beregning i 2023 for alt nybyggeri og indførelse af grænseværdi for nybyggeri over 1000 m2 fra 2023 og for øvrigt nybyggeri fra 2025.

Mindre spild af materialer på byggepladsen

Byggeaffald udgør omkring 35 pct. af den samlede affaldsmængde fra nybyggeri, renovering og nedrivning. Det anslås, at ressourcespildet i udførelsesfasen ligger på omkring 10 pct. af det samlede materialeforbrug. For at kunne reducere omfanget af materialespild på byggepladsen skal der tilvejebringes et vidensgrundlag for årsager og mulige løsninger. Derfor gennemføres en kortlægning, der bl.a. vil måle spildmængder direkte på byggepladsen. Analysen vil afdække relevante fokusområder i relation til spild såsom digitalisering, faseovergange, samarbejdsprocesser, ansvars-og risikoforhold, og analysen skal danne grundlag for konkrete opfølgende virkemidler.

Sikkert og sundt genbrug i byggeriet

Genbrug og genanvendelse kræver viden om, hvordan materialers egenskaber kan dokumenteres, særligt hvad angår dokumentation af problematiske stoffer og holdbarhed. Der skal skabes et vidensgrundlag for, hvornår og hvordan det giver miljømæssig og økonomisk mening at genbruge og genanvende materialer i byggeriet, samtidig med at det sker på en sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, herunder skabes grundlag for en mere hensigtsmæssig anvendelse af ikke- fornybare råstoffer som sand og grus.

Arbejde for bæredygtighed i revisionen af byggevareforordningen

Byggevareforordningen har til formål at harmonisere betingelserne for markedsføring af byggevarer inden for EU og forventes revideret i de kommende år. Danmark vil deltage aktivt i revisionen af byggevareforordningen for at sikre en velfungerende regulering af det indre marked med øget fokus på behovet for at kunne deklarere bæredygtighedsegenskaber og sikkerheds- og sundhedsrelaterede ydeevner for byggevarer.

Og i overskriftsform skal følgende initiativer fra strategien nævnes:

  • Fremme af klimavenlige byggematerialer
  • Udvikling af mere retvisende miljødata for materialer
  • Helhedsvurderinger ved renoveringer
  • Videreudvikling af LCA og LCC til designværktøjer
  • Koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri

Folketingets aftale om "National strategi for bæredygtigt byggeri" af 5. marts 2021 kan downloades her

Indenrigs- og boligministeriet omtaler den nye strategi på deres hjemmeside her 

Læs evt. DAKOFAS nyhed ”Frivillig bæredygtighedsklasse for byggeri nu lanceret” fra den 25. juni 2020 her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.