Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Effektiviseringspotentialet ved kommunal indsamling

17. februar 2019
Effektiviseringspotentialet ved kommunal indsamling
Ensartede sorteringskriterier og fælles informationskampagner kan være med til at effektivisere den kommunale indsamling af husholdningsaffald. Yderligere driftsøkonomiske effektiviseringer kan opnås ved mere ensartede udbudskrav og bedre udnyttelse af bilmaterielet til indsamling.

Miljøstyrelsen har offentliggjort en analyse af effektiviseringspotentialet ved kommunal affaldsindsamling, der sammenligner de driftsøkonomiske omkostninger og genanvendelsesprocenter i to hovedanalyser. Målet er at opstille nogle generelle pejlemærker til en effektivisering af affaldsindsamlingen uden at forringe det gældende serviceniveau.

En af hovedanalyserne ser på, hvordan der kan opnås en højere genanvendelsesprocent uden at øge de driftsøkonomiske omkostninger, og der påpeges flere muligheder for at opnå dette. Den anden hovedanalyser vurderer, hvordan der kan opnås den samme (lave) genanvendelse men for færre penge. Formålet med denne anden hovedanalyse kan stå i modsætning til mulighederne for at overholde de nye, højere EU-genanvendelsesmål for husholdningsaffald og emballageaffald. Rapporten og dens analyser ser ikke på miljøeffekter ved genanvendelse eller muligheder for at overholde EU genanvendelsesmål.

De overordnede resultaterne er, at der ville kunne opnås effektivisering gennem mere ensartede sorteringskriterier, fælles informationskampagner, ensartede udbudskrav og bedre udnyttelse af bilmaterielet til indsamling. Analysen viser også, at det er muligt at øge genanvendelsesgraden med 12 %-point uden at det bliver driftøkonomisk dyrere (i forhold til status i 2016). Stigningen i genanvendelsesprocenten skyldes primært øget indsamling af organisk affald og pap og papir. Disse fraktioner er de økonomisk mest rentable at indsamle pr. ton og dermed dem, der giver mest genanvendelse for pengene. 

Her gengives nogle af de vigtigste konklusioner fra analysen inden for tre områder.

Fælles informationskampagner

Fælles informationskampagner, hjemmesider og piktogrammer på tværs af kommuner nævnes fra mange kommuner som en effektiviseringsmulighed, der ikke blot vil være billigere, men også mere effektiv, hvis informationen er genkendelig for borgere på tværs af kommunerne. Effektiv information forudsætter dog, at der indsamles de samme fraktioner i kommunerne og med mere ens sorteringskriterier på tværs af kommuner, end det er tilfældet i dag. Det vurderede effektiviseringspotentiale er baseret på, at der skal gennemføres informationskampagner i alle kommuner på samme tid i forbindelse med ensretning af ordningerne, mens det i dag sker forskelligt, i forhold til hvornår kommunerne har etableret eller vil etablere nye ordninger.

Bedre afsætningspris ved ensretning af sorteringskriterier

Bedre afsætningspriser på affald reducerer kommunernes samlede omkostninger til afsætning af affald. Kvalitet og sammensætning af affaldet har stor betydning for afsætningsprisen. Interviewene peger på, at det har en positiv betydning for afsætningsprisen, hvis det er muligt at gøre kvaliteten ensartet på tværs af kommuner. I praksis vil effektiviseringsgevinsten forudsætte ens sorteringskriterier for den pågældende mængde og fælles fokus på at sikre den bedste grad af sorteringskvalitet, som man fx kan understøtte med de tidligere nævnte fælles informationskampagner.

Udbudskrav og bedre udnyttelse af biler

Hvor lang kontrakten er for indsamlingsopgaven, har betydning for prisen, idet kontrakterne (4- 5 år) ofte er kortere end bilernes levetid. Ligeledes nævnes forskellige detaljerede krav til bilernes udstyr (arbejdsmiljø, miljø, registrering) som en barriere for at kunne udnytte bilerne til andre opgaver efterfølgende. Ved at ensrette udbudskravene til bilerne kan man derfor sikre en mere effektiv udnyttelse af bilerne. Et virkemiddel for mere ensrettede udbudskrav kan være en statslig udformet vejledning eller udbudsmateriale, hvor forslag til de væsentligste krav og prisstrukturer er beskrevet, og hvor det er tydeliggjort, hvilke krav der kan opfattes som basis, og hvilke der kræver særligt udstyr og dermed vil medføre en tillægsomkostning for kommunen.

Engelske, skotske og walisiske erfaringer med harmonisering af sortering og indsamlingsordninger er beskrevet i rapportens bilag 3 (side 61-72).

Miljøstyrelsens rapport "Effektiviseringspotentialet ved kommunal affaldsindsamling", Miljøprojekt 1953 fra januar 2019, kan hentes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.