Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Den nye affaldsbekendtgørelse m.v. er udkommet

26. december 2020
Den nye affaldsbekendtgørelse m.v. er udkommet
Affaldsbekendtgørelsen med tilhørende vejledninger, Affaldsdatabekendtgørelsen, Affaldsaktørbekendtgørelsen og Affaldsregisterbekendtgørelsen er nu alle færdigreviderede og udkommet. Evt. senere indførelse af henteordninger for husholdningsaffald skal ansøges senest 1. marts 2021. Nye gebyrer for anvisning af erhvervsaffald og jord skal opkræves fra 1. januar 2021, og samme dato træder de nye regler for bygge- og anlægsaffald i kraft.

Opdateret 11. januar: De to vejledningerne om henholdsvis indsamling og sortering af husholdningsaffald er færdigreviderede og udkommet på Retsinformation. Find "Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald", Vejledning nr. 9920 af 9. dec. 2020, her. Find "Vejledning om indsamling af Husholdningsaffald", Vejledning, nr. 9926 af 14. dec. 2020, her.

De nye bekendtgørelser fra henholdsvis Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kan findes på Retsinformation, og de nye høringsnotater om Affaldsaktørbekendtgørelsen og Affaldsregisterbekendtgørelsen kan findes på Høringsportalen. 

Find Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affald, nr. 2159 af 9. dec. 2020) her.

Der er nye dispensationsmuligheder for tidsfrister og evt. for særskilt indsamling:

  • § 28 Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet i ...§§... om at indsamlingsordningen senest den 1. juli 2021 skal etableres som en henteordning. Dispensationen kan maksimalt gives til den 31. december 2022. Stk. 2. Anmodning om dispensation i stk. 1 skal indsendes til Miljøstyrelsen senest den 1. marts 2021.
  • § 44. Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af ny teknologiudvikling anmode Miljøstyrelsen om yderligere undtagelsesmuligheder fra særskilt indsamling. Miljøstyrelsen vurderer anmodningen i forhold til affaldsdirektivet og forelægger denne for miljøministeren.

Læs mere i DAKOFAs nyhed fra 18. december om "Affaldsbekendtgørelsens (nye) dispensationsmuligheder for tidsfristerne og evt. også for særskilt indsamling" via dette link her (nyheden er baseret på Miljøministeriets høringsnotat om affaldsbekendtgørelsen, og der er link til høringsnotatet i nyheden).

Vedr. bygge- og anlægsaffald, se også DAKOFAs webinar "Hvordan bliver vi klar til de nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald?" den 8. januar 2021, som præsenterer affaldsbekendtgørelsens nye "Kapitel 11 Særlige regler om private og professionelle bygherrers screening, kortlægning og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald". Find webinaret her.

 

Find Affaldsaktørbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. dec. 2020) her.

Ministeriets særskilte høringsnotat dateret 7. dec. 2020 om gebyrbestemmelserne i Affaldsaktørbekendtgørelsen kan hentes her.

Høringsnotatets bemærkninger om timingen af indførelsen af nye gebyrer i affaldsregisterbekendtgørelsen:

  • Vedrørende timingen af indførelsen af gebyrerne anerkendes det, at ikrafttræden pr. 1. januar 2021 ikke giver kommunerne lang tid til at indrette sig efter de nye gebyrer. Hensynet til snarest muligt at bringe reglerne i overensstemmelse med EU-retten – og med bemærkningerne til det lovforslag (L 119), der afskaffede det tidligere administrationsgebyr for erhvervsaffald, og som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget – har imidlertid vejet tungt i beslutningen om at indføre gebyrerne pr. 1. januar 2021.
  • Ministeriet skal således beklage, at indførelsen af gebyrerne pr. 1. januar 2021 ikke er optimal i forhold til kommunernes planlægningsproces dette år. Samtidig bemærkes det, at der har været afholdt orienteringsmøder med en række interessenter, herunder Kommunernes Landsforening, Dansk Affaldsforening og relevante erhvervsorganisationer i september måned for at varsle om de nye gebyrer, således at parterne har haft mulighed for at begynde at tænke gebyrerne ind i deres kontekst og har været orienteret om den kommende høring.
  • Det bemærkes også, at indførelsen af de nye gebyrer for konkrete anvisninger af erhvervsaffald hhv. virksomheders anmeldelse og dokumentation af jordflytninger er erhvervsrettet og dermed omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer, der indebærer, at alle love og bekendtgørelser som hovedregel skal træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser for erhvervslivet. Det letter virksomhedernes arbejde med at holde sig orienteret om ny erhvervsrettet regulering.
  • Ministeriet vil løbende vurdere behovet for en vejledning vedrørende fastsættelse af gebyrerne.  

På DAKOFAs webinar "Gebyr for konkrete anvisninger" den 20. januar 2021 vil vi skabe overblikket over rammer, muligheder og begrænsninger ved de nye gebyrbestemmelser i affaldsaktørbekendtgørelsen. Find webinaret her.

 

Hent Affaldsregisterbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, nr.  2098 af 14. dec. 2020) her.

Ministeriets generelle høringsnotat dateret 22. dec. 2020 om Affaldsaktørbekendtgørelsen og Affaldsregisterbekendtgørelsen kan hentes her.

Find alt materialet om høringen af den nye Affaldsaktørbekendtgørelse og nye Affaldsregisterbekendtgørelse på Høringsportalen her.

 

Hent Affaldsdatabekendtgørelsen (Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet, nr. 1987 af 28. nov. 2020) her.

Ministeriets høringsnotat dateret 6. okt. 2020 om Affaldsdatabekendtgørelsen kan findes på høringsportalen her 

 

DAKOFA vil snarest skrive mere uddybende om de nye bekendtgørelser. 

Læs evt. DAKOFAs nyhed fra 12. oktober 2020 om høringen af Affaldsaktørbekendtgørelsen og Affaldsregisterbekendgørelsen her. Læs evt. DAKOFAs nyhed fra 2. september 2020 om høringen af Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsdatabekendtgørelsen her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.