Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi - nu offentliggjort!

07. juli 2021
Den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi - nu offentliggjort!
Handlingsplanen udgør Danmarks nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald, hvor den danske politik og de konkrete indsatser beskrives. Planen gælder for perioden 2020-2032, men skal jf. reglerne senest revideres efter seks år.

Høringsudkastet til handlingsplanen var i høring fra den 8. december 2020 til den 9. februar 2021, og en ny endelig version er nu offentliggjort. Sammenlignet med høringsudkastet indeholder planen opdateringer og enkelte nye tiltag.

Ifølge tillægget til miljøvurderingen af handlingsplanen er følgende initiativer blandt andet vurderet til at være væsentligt ændret:

 • Tilpasning af forbrændingskapacitet er betydeligt ændret, idet det fremover er et krav, at kommunerne udbyder det forbrændingsegnede affald fra husholdninger. Samtidig bortfalder retten til anvisning af forbrændingsegnet affald fra erhverv.
 • Haveaffald er tilføjet til initiativ ”Skærpede grænseværdier for tungmetaller og fysiske urenheder i madaffald til gødning”
 • Implementering af den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet er udtaget af planen og afløst af initiativ ”Regulering med afsæt i den frivillige bæredygtighedsklasse”.

Ifølge tillægget er følgende nye initiativer tilføjet:

 • Etablere én indgang til det offentlige for virksomheder med cirkulære forretningsmodeller
 • Evaluering af erfaringer i Danmark med særskilt og kombineret indsamling af mad- og drikkekartoner med frist senest 2023
 • Pulje til pyrolyse
 • Fremme af klimavenlige byggematerialer
 • Udvikling af mere retvisende miljødata for materialer
 • Indfasning af grænseværdi for klimaaftryk fra bygninger
 • Videreudvikling af LCA og LCC til designværktøjer
 • Den almene boligsektor som frontløber for digitalisering af hele bygningens livscyklus
 • Pulje til bæredygtigt byggeri
 • Helhedsvurderinger ved renoveringer
 • Sikkert og sundt genbrug i byggeriet
 • Krav eller retningslinjer for selektiv nedrivning
 • Mindre spild af materialer på byggepladsen

Endvidere er der i afsnit 2.2. (om forholdet mellem den nationale og de kommunale affaldshåndteringsplaner) tilføjet følgende om fristen for de kommunale planer: ”I forbindelse med næstkommende revision af affaldsbekendtgørelsen forventes det at blive skrevet ind, at senest et år efter ikrafttrædelsen af den nationale affaldshåndteringsplan skal samtlige kommuner oversende en vedtagen kommunal affaldshåndteringsplan til Miljøstyrelsen, der lever op til kravene i affaldsbekendtgørelsen. Kommunerne skal derfor indsende en kommunal affaldshåndteringsplan til Miljøstyrelsen senest et år efter, at denne nationale affaldshåndteringsplan er trådt i kraft.”

Endelig er også den seneste beslutning om at udsætte fristen for husstandsindsamling af tekstiler skrevet ind, så det nu fremgår, at kravet tidligst vil gælde fra den 1. juli 2023 – og senest 1. januar 2025. (Denne beslutning vil naturligvis betyde, at der må ændres i affaldsbekendtgørelsens krav om at indføre henteordning for tekstiler fra 1. januar 2022)

Ifølge høringsnotatet fremgår det ligeledes, at handlingsplanen som følge af høringssvarene er blevet opdateret flere steder. Større ændringer er beskrevet igennem høringsnotatet. Desuden fremgår det, at handlingsplanen er blevet opdateret med data fra Miljøstyrelsens Affaldsstatistik 2019 og Danmarks Statistiks materialestrømsregnskab 2018.

Baggrundsmateriale
Du finder hele handlingsplanen her på Miljøministeriets hjemmeside, hvor der ligeledes er links til en lang række bilag, herunder miljøvurderingen samt tillæg til miljøvurderingen.

Her på høringsportalen finder du også høringsnotatet

 Du kan også høre meget mere om ovenstående ved at melde dig til DAKOFAs Årskonference 2021.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.