Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: De svære spørgsmål om byggeaffald

De svære spørgsmål om byggeaffald
På dette kursus tager vi fat i nogle af de svære spørgsmål, som rejser sig, når bygge- og anlægsaffald skal blive til sekundære råstoffer og indgå i en cirkulær økonomi. Du vil blive klogere på, hvad der ligger bag de udfordringer, som branchen lige nu diskuterer og blive i stand til på et fagligt og juridisk grundlag selv at tage stilling til og håndtere de svære spørgsmål. Et af de sværeste spørgsmål er, hvordan man griber det an, hvis der opstår et ulovligt forhold, og det kan blive nødvendigt at indgive en politianmeldelse.

Udsolgt

Dag 1 vil omhandle særligt udfordrende emner:

 • Er det genbrug eller forberedelse mhp. genbrug
 • Eksport af bygge- og anlægsaffald til behandling i udlandet
 • Klassificering af byggeaffald
 • Modtage- og behandlingsanlæg

Dag 2 vil omhandle tilsyn, håndhævelse, politianmeldelse og straf:

 • Tilrettelæggelse og opfølgning på et affaldstilsyn
 • Håndtering af et ulovligt forhold. Hvornår kan en lovliggørelse komme på tale, retlig, fysisk eller begge dele?
 • Anmeldelse af et ulovligt forhold til politiet. Hvilke oplysninger skal indgå, hvordan udmåles bødens størrelse mm.
 • Afgørelser, hvornår kan de påklages?
 • Politiets modtagelse og behandling, herunder samarbejdet med den kommune, der har indgivet politianmeldelse
 • Politiets efterforskning, sigtelse, tiltale, udformning af anklageskrift og gennemførelse af sagen i retten
 • Konkrete eksempler på politianmeldelser af ulovlige forhold
 • En kommunal sagsbehandlers erfaring fra konkrete sager

Målgruppe:

Kurset henvender sig primært til kommunale sagsbehandlere, som gennem nogle år regelmæssigt har arbejdet med byggeaffald og som har et kendskab til lovgivningen på området. Men alle, der arbejder med byggeaffald regelmæssigt kan få godt udbytte af kurset.

Har du tidligere deltaget på DAKOFAs kursus og byggeaffald vil dette være en fordel. Emnerne, der tages op i årets kursus, er nye og bygger ovenpå tidligere års kurser.

Undervisere: 

 • Henriette Soja, Horten,
 • Klaus Holten Kristensen, Specialanklager fra Fyns Politi
 • Niels Trap, Golder Associates,
 • Finn Rasmussen, Københavns Kommune 
 • Anders Gideon, DAKOFA 

Yderligere information:

Der er 30 pladser på kurset, som gennemføres med minimum 15 deltagere. Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til DAKOFA (dakofa@dakofa.dk).

Program

2. oktober: Særligt udfordrende emner

På første dagen af kurset tager vi fat i de emner som lige nu giver størst anledning til diskussion og usikkerhed i branchen. Alle emnerne belyses og diskuteres med deltagerne på kurset ud fra en juridisk, teknisk og myndighedsmæssig vinkel. Sammen søger vi at finde en vej til, hvordan man i praksis kan tilgå og håndtere udfordringerne.

9:00-9:30
Velkomst og introduktion
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.

9:30-10:45
Genbrug eller forberedelse mhp. genbrug?
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja
Niels Trap, Tre Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap

Genbrug vinder hurtigt frem, og det rejser en række spørgsmål omkring hvordan kommunen kan og skal understøtte dette, samtidig med at der er fokus på udsortering af farlige og uønskede stoffer. Vi kommer under dette emne til at tale om følgende

 • Er genbrug omfattet af affaldsreglerne?
 • Hvad er kommunens opgave og rolle?
 • Hvilke krav kan kommunen stille – hvad er der i lovhjemmel til?
 • Hvordan kan det afgøres om der er en risiko ved genbrug og hvad skal dokumenteres?
 • Gode eksempler på at dialog er et godt værktøj, når der er tale om genbrug
10:45-11:00
Pause
11:00-12:30
Eksport af byggeaffald til behandling i udlandet
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja
Finn Rasmussen, Københavns Kommune
Finn Rasmussen

Vi oplever i disse år, at byggeaffaldet i stigende grad bliver eksporteret til behandling i udlandet. Det er en ny situation, som mange ikke ved, hvordan man skal forholde sig til. Der rejser sig en række nye spørgsmål, om regler, sikkerhed, ansvar, kontrol og miljø, som vi vil forsøge at belyse, herunder

 • Hvad er reglerne for import/eksport af byggeaffald
 • Samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og kommunerne
 • Hvad er kommunernes opgave og hvad er Miljøstyrelsens opgave
 • Hvad sker der med affaldet i udlandet og kan man sikre sig at det behandles og håndteres som tilsigtet?
 • Hvordan skal affaldet håndteres inden behandling i udlandet
 • Hvad kan kommunen beslutte, og hvilken udfordringer stiller de nye løsninger kommunen overfor?
 • Hvad gælder når landene fortolker reglerne forskelligt?
12:30-13:30
Frokost
13:30-14:45
Klassificering af byggeaffald
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja
Finn Rasmussen, Københavns Kommune
Finn Rasmussen
Niels Trap, Tre Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap

Klassificering af bygge- og anlægsaffaldet er helt afgørende i forhold til at kunne beslutte hvad der efterfølgende skal ske med affaldet. Det er endvidere afgørende for, hvem der må modtage, oparbejde og genanvende/nyttiggøre det. Men det er desværre ikke altid lige til at foretage klassificeringen og der har i den seneste tid også været opmærksomhed på at klassificeringen i kommunerne sker forskelligt. Vi skal derfor i denne del af kurset blandt runde følgende emner

 • Grundlag for klassificering efter § 4 i affaldsbekendtgørelsen (genbrug/genanvendelse/materialenyttiggørelse, forbrænding, deponering)
 • Hvilke grænseværdier gælder for uforurenet, lettere forurenet, forurenet og farligt affald?
 • Klassificering som farligt affald
 • Hvordan hænger grænseværdier og prøvetagning sammen?
 • Hvornår skal man klassificere ud fra spidsværdier og hvornår kan gennemsnitsværdier være grundlaget for klassificeringen?
 • Hvad gør man hvis der ikke findes en grænseværdi?
 • Hvordan dokumenteres, at noget byggeaffald er egnet til materialenyttiggørelse, hvornår er sagen tilstrækkeligt oplyst
 • Hvad er kommunens råderum hhv. forpligtelser i forhold til klassificering?
14:45-15:00
Pause
15:00-16:15
Modtage- og behandlingsanlæg
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja
Finn Rasmussen, Københavns Kommune
Finn Rasmussen

En stor del af bygge- og anlægsaffaldet modtages og oparbejdes på modtageanlæggene, som opererer under en miljøgodkendelse. Her diskuterer vi blandt andet tale om følgende:

 • Hvad er kommunens rolle i forhold til modtageanlæg?
 • Hvad omhandler en miljøgodkendelse og hvad omhandler den ikke?
 • Hvilke fraktioner af bygge- og anlægsaffaldet må blandes sammen og hvornår?
 • Hvordan forholder man sig som kommune til nye nyttiggørelsesanlæg, når der opstår nye anlæg, som kan genanvende eller nyttiggøre affald som ellers anvises til forbrænding eller deponering?
 • Hvad er sporbarhed på et modtageanlæg?
 • Samarbejdet mellem kommunens affaldsfolk og modtageanlæg
16:15-17:00
Spørg og du skal få svar
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.

Her er en enestående mulighed for stille et spørgsmål til ”monopolet” og får et kvalificeret svar. Sidder du med spørgsmål fra dagen, har du her mulighed for at stille dit spørgsmål. Du kan også på forhånd indsende et spørgsmål om et emne, som du gerne vil have monopolets syn på.

Spørgsmålene bliver stillet til grupper ved bordene og i sidste ende til monopolet.

18:30-22:00
Middag i restauranten

3. oktober: Tilsyn, håndhævelse og straf

8:30-8:45
Godmorgen og opsamling fra dag 1
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
8:45-9:30
Tilrettelæggelse og opfølgning på et affaldstilsyn
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja

Herunder bevisoptagelse og bevissikring, hvornår der gives påbud og forbud samt muligheden for at klag.

9:30-9:45
Pause
9:45-10:15
Anmeldelse af et ulovligt forhold til politiet
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja

Hvilke oplysninger skal indgå, hvordan udmåles bødens størrelse mm. Praktisk eksempel på klassificering af farligt affald.

10:15-11:00
Gruppearbejde – politianmeldelse af et ulovligt forhold med udgangspunkt i konkrete eksempler

Præsentation af eksempler – øvelsen tager udgangspunkt i en konkret case som præsenteres. Der arbejdes i grupper med udformningen af en anmeldelse.

11:00-11:45
Opsamling fra gruppearbejde og opfølgning på de konkrete cases
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja
11:45-12:30
Frokost
12:30-13:00
En kommunal sagsbehandlers erfaring fra konkrete sager
13:00-14:30
Politiets arbejde
Klaus Holten Kristensen, Specialanklager, Specialadvokaturen (særlov), Fyns Politi
Klaus Holten Kristensen
Specialanklager, Specialadvokaturen (særlov), Fyns Politi

Politiets modtagelse og behandling, herunder samarbejdet med den kommune, der har indgivet politianmeldelse.

Politiets efterforskning, sigtelse, tiltale, udformning af anklageskrift og gennemførelse af sagen i rette.

14:30-15:00
Opsamling, evaluering og afslutning
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.

Hvornår

Start: 02. oktober 2019 - kl. 09.00
Slut: 03. oktober 2019 - kl. 15.00

Hvor

Trinity Hotel & Konferencecenter
GL. Færgevej 307000 Fredericia

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 7.750,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 9.750,00
Pris medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 7.100,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (ekskl. overnatning)
DKK 9.100,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.