Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: De nye kommunale affaldsplaner - hvordan når vi de reviderede genanvendelsesmål, klimamål og ønsket om en cirkulær omstilling?

De nye kommunale affaldsplaner - hvordan når vi de reviderede genanvendelsesmål, klimamål og ønsket om en cirkulær omstilling?
Konferencen vil sætte fokus på den kommende proces for de kommunale affaldsplaner og på, hvordan kommunerne kan nå det ambitiøse, danske pejlemærke for 2025 med 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffald (hvor haveaffald og byggeaffald vel at mærke ikke tælles med). Der vil ligeledes blive sat fokus på, hvordan affaldsplanerne kan understøtte omstillingen til en cirkulær økonomi og bidrage til at nå de kommunale klimamålsætninger.

På konferencen vil der blive lagt vægt på og debatteret, hvordan man bruger affaldsplanen som et værktøj og løftestang for CØ og klima samtidig med, at de nye ambitiøse genanvendelsesmål/pejlemærker vil være i fokus. 

Det er den nye "Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032", som danner rammen om de kommende kommunale planer for håndtering af affald jf. krav i affaldsbekendtgørelsen. På konferencen arbejder vi derfor i dybden med de krav, der stilles til de nye kommunale affaldsplaner og ser også på, hvilke forebyggelsesinitiativer, der kan og skal være med.

Nogle kommuner har for nyligt vedtaget nye affaldsplaner og indført nye ordninger - andre er på vej med affaldsplaner inden tidsfristen den 7. juli 2022. De nye affaldsplaner bliver de første, der skal rumme alle de ti fraktioner, som skal husstandsindsamles, og der vil derfor også blive set på, hvilken betydning de nye sorteringskriterier har for de konkrete ordninger og kommunens borgere.

Men hvordan arbejder kommunerne i forhold til målsætninger på de andre områder, som har en gensidig påvirkning med affaldshåndtering og affaldsforebyggelse? Det gælder bl.a. kommunale klimamålsætninger og evt. på uddannelses- og beskæftigelsesområderne.

Konferencen finder sted dagen efter kommunalvalget, og nyvalgte byråd skal i gang med at konstituere sig. Der bliver derfor mulighed for at diskutere, hvordan sammenfaldet mellem nye byråd og de få måneder til at vedtage nye kommunale affaldsplaner bliver håndteret.

Vi hører også om, hvordan kommunerne bedre kan vurdere og undgå overfyldte affaldsbeholdere hos flertallet af husstandene. Nuancerede beregninger i planlægningsfasen kan på den måde være med til at forhindre mange borgerklager, når de nye affaldsfraktioner skal udsorteres. 

Deltag på konferencen og få et overblik over værktøjer, erfaringer og muligheder som indspark og feedback til jeres affaldsplaner.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Lovgivningsmæssige rammer og muligheder for kommunernes affaldsplaner

9:40-10:15
Krav og gode råd til kommuner, når de nye planer skal udarbejdes
Tobias Beck, Miljøministeriet
Tobias Beck
10:15-10:40
Miljøvurderingen af affaldsplaner og strategiske mål – gode råd til kommunerne
Ulf Kjellerup, COWI
Ulf Kjellerup
10:40-11:05
Kaffepause
11:05-11:20
Værktøj til miljøberegning af affaldsforebyggelse og affaldshåndtering
Maria Magnea Steingrimsdottir, COWI
Maria Magnea Steingrimsdottir

Session 2: Eksempler på affaldsplaner og sammenhængen med klimaplanerne og øvrige kommunale cirkulære tiltag

11:20-12:00
Overvejelser om og eksempler på affaldsplaner – set i lyset af ny national plan for affaldshåndtering
Henning Jørgensen, NIRAS
Henning Jørgensen

Som en del af oplægget lægges der undervejs op til feedback og tilkendegivelser fra salen.

12:00-13:00
Frokost
13:00-13:30
Horsens Kommunes ressourceplan (affaldsplan) – fokus på sammenspil med klima, forebyggelse strategier og cirkulær økonomi
Anne Dorthe Christensen, Horsens Kommune
Anne Dorthe Christensen

Horsens Kommune har i ressourceplanen fra 2019 set affald i en bred kontekst og inddraget fokus på genbrug (forebyggelse af affald) samt cirkulær økonomi. Det udmøntes i overordnede initiativområder samt konkrete projekter i ressourceplanen, hvor genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi spiller en central rolle. I arbejdet med disse emner samarbejdes der på tværs af Teknik og Miljø for at udbrede bevidsthed og handling på området.

13:30-13:55
Et LIFE-IP projekt “Circular Economy Beyond Waste” skal støtte implementeringen af den danske forebyggelses- og affaldshåndteringsplan
Hanne Juel, Region Midtjylland
Hanne Juel

EU-projektet involverer kommuner og affaldsselskaber, men hvordan vil kommunerne spille ind i implementeringen af den nationale plan, og konkret hvordan vi forebygger affald og øger genbrug og genanvendelse? Det vil 42 projekt-partnere fra regionerne Midtjylland og Hovedstaden være med til at svare på.

13:55-14:00
Igangsættelse og spørgsmål til gruppediskussionerne
DAKOFA
DAKOFA
14:00-14:25
Gruppediskussion

Hvordan får vi planerne i mål til tiden, og hvad er de største udfordringer?

- Hvordan bruger vi planen som en løftestang for de kommunale klimaplaner?

- Hvordan understøtter vi regionale cirkulære tiltag?

14:25-14:40
Highlights fra grupperne fremlægges og debatteres
14:40-15:00
Kaffepause

Session 3: Bedre brug af data, hvor er potentialerne og hvordan høster vi dem?

15:00-15:30
Hvad er potentialerne for mere genanvendelse og tilfredse borgere uden overfyldte beholdere?
Claus Petersen, Econet AS
Claus Petersen
Henrik Wejdling, AffaldPlus
Henrik Wejdling

Indsamlingspotentialer, husstandsstørrelser, fyldningsgrader, tømningsfrekvenser, beholderstørrelser og glade borgere?

15:30-15:55
Beregning af den kommunale genanvendelse – via ADS og kommunens egen data
Casper Mayland, Miljøstyrelsen
Casper Mayland

Hvordan kan kommuner beregne deres egen genanvendelse, hvad er målepunkter for genanvendelse, hvordan defineres kommunalt affald (Municipal Waste) og kan affaldsdatasystemet bruges til at fremskaffe data om den reelle genanvendelse?

15:55-16:00
Afrunding og tak for i dag
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

17. november 2021
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS konferencelokale
Vesterbrogade 149, stuen1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.450,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.