Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: De nordiske lande står samlet om at mindske plastforurening

17. oktober 2017
De nordiske lande står samlet om at mindske plastforurening

De nordiske ministre i Nordisk ministerråd vedtog i maj 2017 et program, som skal støtte de nordiske lande i at mindske miljøpåvirkningen af plast. Programmet er nu blevet publiceret.

Det Nordiske Ministerråd er nu på plads med et program for de nordiske landes fremtidige samlede indsats for at undersøge og bekæmpe negative miljøpåvirkning af plast. Intentionen med programmet er, at det skal fungere som et strategisk værktøj, bl.a. med fokus på forsknings- og udviklingsprojekter, der skal styrke viden grundlaget om plast og dets indvirkning på miljøet. Derudover skal det virke som katalysator til at skabe netværk, synergier samt større bevidsthed om plast og dets miljøpåvirkning på nordisk niveau.

Programmet favner over seks forskellige områder, hvor der i høj grad er fokus på maritimt plastaffald samt mikroplast:

 • Forebyggelse af plastaffald, design til genanvendelse samt fokus på holdbarheden af plastmaterialer
  Dette område indebærer eksempelvis mere fokus på engangsemballager og lavkvalitetsplast, samt hvordan der forebygges mod disse typer af plast. Cirkulære forretningsmodeller samt eco-design ønskes indtænkt  i plastproduktionen, så plastens levetid og genanvendelsesmuligheder i højere grad bliver tænkt ind i designfasen.
 • Effektivisering af affaldshåndteringssystemer og øget genanvendelse af plast
  Nordisk ministerråd ønsker viden- og erfaringsudveksling mellem de nordiske lande på systemer og løsninger til genanvendelse af plastaffald. Herunder skal der også fokuseres på styrkelse af markedet for sekundære plastmaterialer.
 • Samarbejde om at stoppe udledningen af plast til havene samt at finde omkostningseffektive løsninger for oprensning
  For plastaffaldet i havene ønskes det, at kilderne til hvordan og hvorfor plast ender i havene undersøges, så der i højere grad kan findes forebyggende løsninger på plastens vej til havene. Derudover ønskes der fokus på løsninger for oprensning af kystområder i samapsil mellem lokalsamfund, myndigheder og andre organisationer.
 • Mere viden om mikroplast samt identificering af løsninger til at mindske udslippet af mikroplast i naturen
  Der ønskes stadig mere videnskabelig funderet viden om forekomsten af mikroplast i naturen samt om, hvilken indvirkning mikroplast egentlig har på miljøet, på mennesker og dyr. Ydermere ønskes der fokus på, og bedre erfaringsudveksling mellem de nordiske lande, hvordan udslippet af landbaserede kilder til mikroplast mindskes. Slutteligt ønskes der fra Det Nordiske Ministerråds side, at der udvikles globalt harmoniserede definitioner, terminologier og metoder til overvågning af påvirkning og omfang af plastaffald og mikroplast i miljøet. 
 • Forskning i miljøpåvirkning fra alternativer til plast, såsom biobaserede og bionedbrydelige plasttyper
  På sigt mener Ministerrådet, at der bør fokuseres på at frakoble plastproduktionen fra fossilbaserede materialer. En af løsninger kunne findes i biobaseret og bionedbrydeligt plast, men i så fald bør miljøpåvirkning af denne type materiale undersøges nærmere. Det samme gøre sig gældende for hvilken indvirkning den nye materialetype har på mulighederne for genanvendelse.
 • Slutteligt ønsker Ministerrådet mere forskning i problematiske kemikalier i plast samt stoffernes indvirkning på genanvendelsen
  Hvordan håndteres problematiske stoffer plastmaterialer i den cirkulære økonomi og hvordan forholder vi os til genanvendelsen, når plasten kan indeholde farlige stoffer? Der ønskes et bedre videns grundlag og undersøgelser inden for dette område.


De strategiske områder inden for programmet vil blive behandlet gennem et projekt eller andet initiativ i regi af Nordisk Ministerråd og skal ifølge programmet gennemføres i 2017 og 2018. Du kan finde hele programmet her.

Den 22. november afholder DAKOFA en konference om genanvendelse af plast. Du kan læse mere om konferencen her hvor du også kan tilmelde dig.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.