Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: De kommunale affaldsplaner og de nye kommunale genanvendelsesmål – hvad er potentialerne?

De kommunale affaldsplaner og de nye kommunale genanvendelsesmål – hvad er potentialerne?
En af drivakslerne i ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra juni 2020 er, at vi i Danmark skal ”reducere vores affaldsmængder, og danskerne skal sortere mere affald til genanvendelse, så der køres mindre affald til forbrændingsanlæggene.” Dette baserer sig på en ambition om, at en ”rivende udvikling indenfor genanvendelse” kan give en stærk genanvendelssesektor i Danmark og derved motivere til, at den danske affaldssektor kommer med i ”kapløbet om fremtidens grønne affaldsløsninger”.

I følge Miljøbeskyttelseslovens kapitel 6, § 47, skal kommunerne udarbejde en affaldshåndteringsplan, som jf. Affaldsbekendtgørelsens § 14, stk.1, skal være 12-årig og revideres mindst hvert 6. år. Den kommunale affaldsplan må jf. Affaldsbekendtgørelsens § 14, stk.4, ikke stride imod den nationale affaldshåndteringsplan, som jf. Miljøbeskyttelseslovens § 46c udarbejdes af Miljøministeren.

Mens vi venter på den endelige version af den nationale affaldshåndteringsplan – også kaldet ”Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032” – kan vi konstatere, at det må forventes at skulle fremgå af de kommunale affaldsplaner, hvordan man vil sikre nogle ordninger, der tilgodeser de politiske ambitioner i klimaplanen og de fastsatte krav i den kommende, nationale affaldshåndteringsplan; herunder forventeligt de i EU’s affaldsdirektiv fastsatte minimumsmål for reel genanvendelse, som er henholdsvis 55-60-65 % i 2025-30-35.

De kommunale affaldsplaner skal udmøntes i kommunale regulativer, som gerne skulle hvile på en viden om, at de konkrete tiltag, man agter at fastholde og/eller igangsætte, bidrager til opnåelse af de til enhver tid gældende, nationale målsætninger.

Men hvad er de fremtidige rammer for kommunernes udarbejdelse af affaldsplaner? Hvad er status for de danske kommuners affaldsplaner, og hvordan vil man efterleve de kommende ambitiøse målsætninger for genanvendelse? Og endelig – hvordan kan man beregne de reelt genanvendte mængder? Der er rigeligt at tage fat på, og i dagens program vil vi forsøge at anskueliggøre både de bagved liggende rammer og de konkrete initiativer for at nå såvel EU’s som de danske ambitioner for mere genanvendelse.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i webinaret online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

Program

12:30-12:45
Velkommen
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
12:45-13:05
Rammerne for de kommende affaldsplaner
Tobias Beck, Miljøministeriet
Tobias Beck
Miljøministeriet
13:05-13:15
Spørgsmål til Tobias Beck, Miljøministeriet
13:15-13:40
Hvad er status for kommunernes arbejde med affaldsplanerne, cirkulær økonomi og de nye genanvendelsesmål?
Hanne Johnsen, NIRAS
Hanne Johnsen
NIRAS
13:40-13:50
Spørgsmål til Hanne Johnsen, NIRAS
13:50-14:05
PAUSE
14:05-14:30
Hvad er status, og hvad vil vi gøre på Bornholm?
David Christensen, BOFA
David Christensen
14:30-14:50
Hvad er status, og hvad vil vi gøre i Holbæk Kommune?
Anne Hartvig Pedersen, Fors A/S
Anne Hartvig Pedersen
14:50-15:10
Hvad er status, og hvad vil vi gøre i Middelfart Kommune?
Karen Lübben, Middelfart Kommune
Karen Lübben
15:10-15:30
Debat ud fra dagens oplæg
15:30-15:30
Tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

21. april 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via. Zoom/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.