Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Import af affald til danske affaldsforbrændingsanlæg steget 25 %

17. maj 2016
Import af affald til danske affaldsforbrændingsanlæg steget 25 %

Importen af affald til affaldsforbrændingsanlæggene steg fra 258.000 tons i 2014 til 324.000 i 2015. Det svarer til, at 9 % af alt forbrændt affald i Danmark i 2015 var fra udlandet. Ca. 2/3 af alle danske affaldsforbrændingsanlæg importerede affald i 2015.

Dette fremgår af svar på nyere folketingsspørgsmål, som også nævner, at ca. 60 % af det importerede affald i 2015 var fra England, 28 % fra Irland, mens tysk affald udgjorde 3.-pladsen med 7 %. Sammenlignes med anlæggenes miljøgodkendte kapacitet, så udgør importeret affald mellem 15 og 28 % af kapaciteten på 1/3 af anlæggene.

I gennemsnit modtages udenlandsk affald på danske affaldsforbrændingsanlæg til 300 kr./ton (ifølge Dansk Affaldsforening) og er økonomisk vigtig for affaldsforbrændingsanlæggene, som samlet set pt. kun udnytter 80 % af deres kapacitet i forhold til forbrændt dansk affald. Husholdningsaffald og erhvervsaffald udgør hver ca. 50 % af forbrændt dansk affald.

Dansk affald modtages på anlæggene til gennemsnitlig ca. 430 kr./ton. Anlæggenes indtægter fordeler sig med ca. 36 % fra modtagelse af affald, 52 % fra varmesalg og 13 % fra el-salg. Ca. 51 % af indtægterne fra affald er tillægsafgift og CO2-afgift til staten, mens 32 % af varmeindtægten er affaldsvarmeafgift til staten. Affaldsafgifter til staten fra udenlandsk affald i 2015 udgjorde hermed ca. 50 mio. (uden affaldsvarmeafgift).

En ny rapport udgivet af Dansk Affaldsforening analyserer økonomien ved import af affald i et langsigtet perspektiv. Rapporten vurderer det som sandsynligt, at der i en lang periode fremover vil forekomme en eksport af engelsk forbrændingsegnet affald, og at væsentlige mængder under visse forudsætninger fortsat kan blive eksporteret til Danmark. Det fremgår også, at mængden af engelsk affald eksporteret til Holland har været konstant i tre år og er begyndt at skubbe indenlandsk hollandsk affald til forbrænding i Tyskland.

Rapporten viser, at en god økonomi for import af affald til danske affaldsforbrændingsanlæg i et længere perspektiv i høj grad afhænger af elprisen og afgifterne, når modtageprisen antages at fortsætte på 300 kr./ton (hvilket rapporten anser for sandsynligt). Der forventes ikke at blive importeret forbrændingsegnet affald, hvis elprisen fortsætter på det lave 2015-niveau, og tilsvarende vil gælde ved en fastholdelse af det nuværende afgiftssystem.

Dansk Affaldsforenings rapport anbefaler at opretholde 15 % overkapacitet for danske affaldsforbrændingsanlæg i forhold til mængden af forbrændingsegnet dansk affald (og hvor ressourcestrategiens målsætninger er implementeret). Anbefalingen forudsætter, at affalds- og energiafgifterne for affaldsforbrændingsanlæggene er halveret i 2030 i forhold til i dag, og at afgifterne er fjernet fra 2040 og frem. Under (bl.a.) disse forudsætninger vil anlæggenes selskabsøkonomi være positiv fra 2030 og frem, og samfundsøkonomien for anlæggene være positiv i hele perioden 2020-2050. Anlæggene forventes at blive centraliseret med færre og større anlæg, og den affaldsbaserede varmeproduktion forventes under de antagne forhold at blive fordoblet (svarende til 43 % i 2050) og vil især fortrænge varmepumpe-varme. 

 

Energi-, forsynings- og klimaministerens svar af 20. april 2016 på Miljø- og Fødevareudvalgets alm. del spørgsmål 636 om faktiske/reelle affaldsforbrændingskapacitet i Danmark udvikler sig frem mod 2040 mv. kan findes her 

Energi-, forsynings- og klimaministerens svar af 19. april 2016 på Miljø- og Fødevareudvalgets alm. del spørgsmål 629 om, hvor stor en del af den danske forbrændingskapacitet er udnyttet hvert år siden 2009, kan findes her  

Miljø- og fødevareministerens svar af 12. april 2016 på Miljø- og Fødevareudvalgets alm. del spørgsmål 628 om at fremsende et notat om import af affald til forbrænding på danske anlæg for hvert af årene siden 2009 kan findes her  

Dansk Affaldsforenings rapport ”El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv” fra 13. april 2016 kan findes her 

Rapporten ”BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2015 (data fra 2014) Forbrænding” kan findes her 

Foto: Aalborg Havn

DAKOFAs netværk for Energi og klima mødes den 7. juni i København med hovedemnet ”Alternative (affalds-)brændsler til affaldsforbrændingsanlæg” - se mere om mødet her