Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Danmark som kraftcenter for cirkulær bioøkonomi

30. januar 2018
Danmark som kraftcenter for cirkulær bioøkonomi

Dette er visionen i et nyt udspil fra Landbrug & Fødevarer. Erhvervsorganisationen peger i udspillet på otte indsatsområder, der skal sikre den danske position.

Følgende af de otte indsatsområder har direkte eller indirekte kobling til affaldssektoren:

Ingen affald – fra spild til ressource
L & F foreslår herunder følgende under indsatsområde:

 • At der stilles krav til kommunerne om at sikre 100 pct. kildesortering af organisk affald, så det kan anvendes til energiproduktion, og så næringsstofferne kan recirkuleres.
 • At plastikposer skal udfases. Senest i 2030 skal alle plastik-indkøbsposer være udfaset af detailhandlen. Et øget fokus på genbrug af plastmaterialer og produktion af genanvendeligt bioplast. Derfor bør indsamling og genbrug af plastik øges og brugen af fossilt baserede plasttyper mindskes.
 • Organiske restprodukter skal blive til energi, gødning eller andre produkter.
 • Mere praksisnær administration. Der skal gennemføres en regelforenkling, så vi ikke oplever tab i værdikæden pga. overflødige og/eller uklare regler, der fører til, at produkter og materialer, som ellers kunne genanvendes, ender i skraldespanden.

Madspild forbudt!
Landbrug & Fødevarer foreslår herunder:

 • Madspild skal undgås gennem udvikling af værk- tøjer til forbrugerne som fx sætter fokus på, at mad der er mærket med ”bedst før” eller ”mindst holdbar til” ikke nødvendigvis skal smides ud, selvom datoen er overskredet.
 • Det skal være obligatorisk for restauranter at tilbyde ’doggiebags’ til gæster, så eventuelle rester kan tages med hjem.
 • Madspild skal gøres målbart. Der skal udvikles en fælles EU-metode til opgørelse af madspild.
 • Der skal udvikles klare, ensartede definitioner af madspild på tværs af EU og sikre et dansk engagement i den europæiske madspildsplatform.

Fra affald til aktiv
Landbrug & Fødevarer foreslår herunder:

 • Prioritering af forskning i processer og teknologier til kaskadeudnyttelse af biorestprodukter til højværdi- produkter - fx medicinske produkter, kosttilskud eller foder.

Recirkulering af næringsstoffer
Landbrug & Fødevarer (L&F) foreslår herunder, at der skal satses på stimulering af cirkulære løsninger og produkter samt fokus på sikker recirkulering og peger på at recirkulering kræver øget fokus på grænseværdier for uønskede stoffer som f.eks. mikroplast og andre fysiske og kemiske urenheder. L&F kalder derfor bl.a. på følgende tiltag:

 • CE-mærkning af biogødning, så det kan anvendes som en handelsvare på EU’s indre marked.
 • Fjernelse af barrierer i nitratdirektivet, så biogødning kan bruges som råstof til handelsgødning.
 • Fjernelse af utilsigtede barrierer i lovgivningen for levering af biomasse til biogas og andet.
 • Udvikling af teknologier til bedre fordeling af fosfor fra husdyrgødning, slam etc. – blandt andet udbygning af biogas.

Behov for mere viden og cirkulær erfaring
Landbrug & Fødevarer mener, at viden om cirkulær bioøkonomi skal integreres i relevante uddannelser inden for landbrugs- og fødevare- produktion, natur- og samfundsvidenskab, design mm. Samtidig skal forskning i cirkulær bioøkonomi bl.a. koncentreres om:

 • Bioraffinering
 • Proteinforsyning: udvinding af værdifulde proteiner fra fx etårige afgrøder og sidestrømme
 • Animalske sidestrømme
 • Nye materialer: Biomaterialer og emballage til fødevarer
 • Samspil mellem cirkulær bioøkonomi og reduktioner af drivhusgasudledninger

Regeltilpasning, helhedstænkning og samarbejde i hele værdikæden
Landbrug & Fødevarer foreslår herunder:

 • Modernisering af central EU-lovgivning: Eksempelvis skal biproduktforordningen og affaldsdirektivet moderniseres, så de ikke utilsigtet blokerer for udviklingen af cirkulære løsninger.
 • Det skal være enklere at implementere cirkulære løsninger. Der etableres en særlig task-force og hotline eksempelvis i regi af Erhvervsministeriets ”Virksomhedsforum for enklere regler”.
 • Etablering af ressourcebørs, der skal indsamle og videreformidle viden om cirkulære løsninger og potentialer, og hvor man kan udbyde ressourcer man ikke kan anvende (your trash - my cash).
 • Aktiv dansk deltagelse i udviklingen af EU-standarder for miljøgodkendelser (BREF), så innovative, danske ressourceløsninger til landbrug og fødevare- produktion fremmes.
 • Livscyklus-baserede EU-standarder for miljøpåvirkning skal bruges aktivt i den cirkulære dagsorden (Product Environmental Footprint - PEF).

 Her på Landbrug & Fødevarers hjemmeside finder du link til dagens pressemeddelelse samt selve udspillet

 

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.