Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Bygge- og anlægsaffald fra genbrugsstationer

21. oktober 2020
Bygge- og anlægsaffald fra genbrugsstationer
En ny rapport fra Miljøstyrelsen belyser mulighederne for at udtage prøver af bygge- og anlægsaffald, som indleveres af borgere og mindre virksomheder på genbrugsstationerne.

Miljøstyrelsen arbejder på tiltag, der skal understøtte øget sporbarhed i håndteringskæden for bygge- og anlægsaffald. Med sporbarhed menes, at information og dokumentation, vedrørende miljøkvalitet af det bygge- og anlægsaffald, der recirkuleres ved genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse, følger de kildesorterede fraktioner.

I undersøgelsen er der identificeret to forskellige formål med at udtage prøver: Dels at forbedre miljøkvaliteten af det indsamlede affald, dels at sikre, at de oparbejdede fraktioner er egnet til nyttiggørelse. På baggrund af undersøgelsen er det fundet, at forbedringen af de indsamlede fraktioners miljøkvalitet skal ske på genbrugsstationerne i forbindelse med indsamlingen, mens kontrol af fraktionernes egnethed til genanvendelse skal ske ved rutinekontrol af de oparbejdede fraktioner nedstrøms i håndteringskæde.

Det fremgår, at forbedringen af de indsamlede fraktioners miljøkvalitet skal ske på genbrugsstationerne i forbindelse med indsamlingen. Kontrol af fraktionernes miljøkvalitet og egnethed til nyttiggørelse skal ske ved rutinekontrol af de oparbejdede fraktioner nedstrøms i håndteringskæden umiddelbart inden afsætning. Det fremhæves, at de to typer af indsats/kontrol understøtter hinanden, idet de sammen sikrer, at der både er fokus på forureningsbegrænsning ved indsamling af fraktionerne og miljøbeskyttelse ved nyttiggørelse af fraktionerne.

Projektgruppen henleder opmærksomheden på, at en eventuel opdeling af de oparbejdede fraktioner fra genbrugsstationerne i forskellige miljøkvaliteter egnet til nyttiggørelse under forskellige betingelser vil – ligesom for nyttiggørelse af andre restprodukter - kunne udløse en registrering efter jordforureningsloven, og at det kan have konsekvenser for afsætningsmarkedet for materialerne.

Det kan anbefales, at første skridt bliver at ensrette de indsamlede fraktioner på landets genbrugsstationer (ens sorteringsvejledninger). Næste skridt kunne være at gennemføre prøvetagning, test og analyse af udvalgte fraktioner over en periode for at vurdere, om der ved at følge sorteringsvejledningerne opnås affaldsfraktioner egnet til nyttiggørelse. Endelig vil tilvejebringelsen af et datamateriale udgøre det nødvendige grundlag for at kunne opstille rammerne, inklusive grænseværdier for nyttiggørelse samt et grundlag for at gennemføre en vurdering af konsekvenser af at indføre et krav om prøvetagning af bygge- og anlægsaffald fra genbrugsstationer.

Baggrundsmateriale

Du kan finde hele rapporten her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.