Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Bringeordning for restaffald forøger genanvendelsen markant

05. februar 2016
Bringeordning for restaffald forøger genanvendelsen markant

I den hollandske by Zwolle med ca. 120.000 indbyggere skal restaffaldet (dagrenovationen) afleveres i nedgravede beholdere, mens det genanvendelige affald indsamles ved husstanden. Det har øget genanvendelsen fra ca. 65 % til ca. 80 %. Arnheim indfører samme system.

Nogle hollandske byer er nu efter afslutningen af en længere forsøgsperiode ved at indføre bringeordninger for restaffald. Ud over Zwolle har fx Arnheim med ca. 150.000 indbyggere gennemført forsøg med bringeordninger for restaffald i 3 områder med i alt 7.500 husstande. Ifølge den hollandske affaldsforening 'Royal Dutch NVRD' så vil hele byen Zwolle have indført systemet ved udgangen af 2016, og Arnheim har besluttet at indføre systemet i hele byen i løbet af 2016-2018.

Ordningerne er sammenlignelige i de to byer. Blandt andet registrerer begge byer også de enkelte husstandes afleveringer af de forskelige affaldsfraktioner i de forskellige containere ved brug af en chipkort. Ingen af de to byer har indført Pay-As-You-Through, dvs. husstanden betaler ikke for den præcise mængde af afleveret restaffald. Andre mindre kommuner med bringesystemer for restaffald og chips-registrering har dog også indført affaldsgebyr gradueret for hussstandene i forhold til mængden af afleveret restaffald.

Affaldsselskabet, som står for affaldsindsamlingen i Zwolle, fortalte for nylig på en konference i Brussels om erfaringerne med bringeordningen for restaffald (se link nedenfor og billedet knyttet til denne nyhed). For en del år siden blev der indført forskellige økonomiske incitamenter for borgerne til at øge genanvendelse. Dette reducerede mængden af restaffald fra ca. 260 kg/indbygger pr år til ca. 190 kg/indbygger pr år og var medvirkende til at nå en genanvendelsesprocent på ca. 65 %.

Bringeordningen for restaffald blev indført i 2013, og mængden af restaffald blev reduceret yderligere og udgør nu 40-70 kg/indbygger pr år. Efter indførsel af bringeordning for restaffald er genanvendelsen steget til over 80 % (regnet som mængde indsamlet til genanvendelse) og forespurgt blev det oplyst, at modtageren af det indsamlede genanvendelige affald er tilfreds med kvaliteten af det kildesorterede affald.

En økonomisk sammenligning af affaldsordningen i Zwolle (henteordninger for papir, plast/metal/emballager/pap og grønt affald og bringeordning for restaffald) med affaldsordninger i andre sammenlignelige hollandske byer uden en bringeordning for restaffald viser, at affaldsordningen i Zwolle ikke er dyrere end andre steder. Der er nu planer om at se på muligheder for at forebygge affaldsdannelsen og hermed formindske mængden af restaffald yderligere, idet forsøg i husstande havde indikeret, at det var muligt at komme ned på ca. 23 kg restaffald pr indbygger årligt.

I Arnheim er der foretaget omfattende registreringer under deres forsøg med bringeordning for restaffaldet. Oplysninger om systemet og de opnåede resultater, bl.a. af affaldsmængder, affaldsanalyser, økonomi, brugerundersøgelser og kommunikationsstrategier og –effekt kan findes på kommunens hjemmeside (se link nedenfor).

Valg af placering af de nedgravede beholdere til restaffald (5 m3 beholdere uden kompaktor) blev vurderet ud fra en omfattende score ud fra i alt 55 punkter og med forudgående høringerne af potentielle naboer. Det tog lang tid at placere beholderne, men den endelige udgift til de nedgravede beholdere blev billigere end budgetteret. Husstandene skal i gennemsnit gå 100-150 m med restaffaldet (max. 250 m), og der har ikke som frygtet været flere klager fra ældre eller fra folk med fysiske handikap over den nye bringeordning, og der er ikke registret øget mængde henkastet/henstillet affald i nærheden af beholderne.

Arnheim har en omfattende kommunikationsstrategi med mange elementer og har også uddannet særlige affalds-coaches, som er personer med tidligere svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Coachene giver vejledning om sortering og hele affaldsordningen og ses i gadebilledet både i dag- og aftentimer og i weekenderne. Mange beboere ser også affaldscoachene som en general tryghedsskabende faktor i områderne. Fra Zwolle fremhæves også faktorer som positiv feedback samt økonomiske og servicerelaterede incitamentsstrukturer som vigtige for systemets succes.

Oplægget om Zwolles bringeordning for restaffald fra konferencen 'Separate Waste Collection in the Context of a Circular Economy in Europe' den 29 januar 2016 i Brussels kan findes her

Information på engelsk om Arnheims gennemførte forsøg med bringeordning for restaffald (inden den netop startede implementering i fuldskala) kan findes her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.