Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Biogas samfundsøkonomisk godt delelement for at nå EUs CO2-reduktionskrav til de ikke-kvotebelagte områder

14. november 2017
Biogas samfundsøkonomisk godt delelement for at nå EUs CO2-reduktionskrav til de ikke-kvotebelagte områder
Analyse udgivet af Dansk Energi viser, at biogas er blandt de billige løsninger til at opfylde Danmarks forpligtigelser for CO2-reduktion i de ikke-kvotebelagte sektorer mht. tung transport inden 2030

EU Rådsmødet (miljø) vedtog den 13. oktober 2017 de fleste af kommissionens udspil til bindende nationale reduktioner af drivhusgasser inden for de ikke-kvotebelagte sektorer. Det blev som forventet vedtaget, at Danmark skal reducere udledningen med 39 % senest i 2030, og vi bliver blandt medlemslandene med de største reduktionskrav fra EU (se tidligere DAKOFA-omtale af kommissionens udspil her). Nu mangler EU Parlamentets accept af Rådets kompromistekst til kommissionens forslag til ny forordning, hvilket forventes at kunne ske uden (væsentlige) ændringer. Parlamentet har tidligere fremsat deres ændringsforslag til kommissionens udspil.

For Danmarks vedkommende vil især CO2-emissionerne fra landbruget og transportsektoren være en stor udfordring, når det gælder om at reducere dansk emission fra de ikke-kvotebelagte sektorer. En analyse udgivet af Dansk Energi ser på, hvordan vi samfundsøkonomisk bedst kan reducere emissionen fra de ikke-kvotebelagte sektorer.

Biogas er en del af løsningen i Danmark

Dansk Energi har netop udgivet en ny analyse med forslag til, hvordan energi- og transportsektoren kan være med til at løfte Danmarks klimaindsats og nedbringe CO2 udslippet frem mod 2030. Det undersøges, hvor stort et klimabidrag - og til hvilken omkostning -, der fås ved at udskifte fyringsolie, naturgas, og benzin/diesel med biomasse, biogas, el og energibesparelser i individuel opvarmning, decentral fjernvarme, erhverv, personbiler og tung transport. Analysen giver ud fra sammenligninger af CO2-skyggepriser på tværs af sektorer og teknologier sit bud på pejlemærker for en samfundsøkonomisk fornuftig klimapolitik samt nogle anbefalinger til, hvordan de nuværende barrierer fjernes.

Analysen opstiller 5 delkonklusioner: 

  • Oliefyr bør hurtigst muligt erstattes med eldrevne varmepumper
  • Mindre naturgas i opvarmning opnås billigst med varmepumper
  • Biogas er blandt de billigste løsninger i tung transport
  • Faldende batteripriser gør elbiler samfundsøkonomisk attraktive
  • Energieffektivisering i industrien er billigere end i husholdninger

Analysen siger uddybende om anvendelse af biogas i tung transport, at "særligt biogas til lastbiler er blandt de tiltag med billige CO2-fortrængningsomkostninger over hele perioden 2021-2030. Dette peger på, at biogas med fordel kan anvendes i tung transport til at fortrænge diesel."

Det vurderes, at der med eksisterende teknologier og løsningsmodeller relativt enkelt kan omstilles til eksempelvis gasdrift. Her tænkes først og fremmest på busser, renovationsbiler, citytransport som busser og mindre lastbiler.

Analysen pointerer dog også, at såfremt priserne på eldrevne (batteri-) køretøjer bliver mindre i fremtiden, som det forventes, kan denne løsning blive en stor konkurrent til brugen af biogas til tung transport.

Barrierer i forbindelse med omstilling til biogas ved tung trafik
Dansk Energi påpeger, at "produktionen af gas er løbet foran anvendelsen af gas/biogas til transport." En af grundene er, at selvom der er incitament til at producere biogas via tilskud og ordninger, er afgiften på indkøb og anvendelsen af biogas ikke differentieret fra eksempelvis naturgas. Ifølge analysen mangler der altså incitamenter for at overgå til grøn transport og tilskynde til brug af biogas i den tunge transport.

Dansk Energis analyse "Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats" fra 12. oktober 2017 kan findes her

Rådets vedtagne kompromis-forslag (2016/0231 COD) fra 16. oktober 2017 til en ny forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 kan findes her

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets nyhed om emnet kan findes her.

(billedet i nyheden er hentet fra Dansk Energi )

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.