Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Bioaffald i søgelyset - krav til udsortering, øget genanvendelse, klimamål og bioøkonomi

Bioaffald i søgelyset - krav til udsortering, øget genanvendelse, klimamål og bioøkonomi
På konferencen, som afholdes online, dykker vi ned i de nye krav til indsamling og sortering af bioaffald samt hvilke behandlingsmuligheder og grader af nyttiggørelse, der er tilgængelige lige nu. Med dette in mente vil vi også se på, hvilke muligheder der potentielt er i fremtiden.

Folketinget har med aftalen om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra 16. juni 2020 fremsat krav om sortering af bioaffald ved en-familieboliger, etageejendomme og sommerhuse. Med EU’s nye, ambitiøse krav om øget genanvendelse er bioaffaldet en vigtig fraktion, og det er i denne forbindelse vigtigt at få udsorteret så store mængder som muligt til nyttiggørelse. Da den reviderede affaldsbekendtgørelse med dertil hørende sorteringsvejledninger er kommet i høring, vil denne naturligvis også blive drøftet på dagen.

I og med bioaffaldet tonser, når det drejer sig om at nå genanvendelsesmålene, er det også vigtigt at få fat i de mængder, der fremadrettet vil falde ind under kategorien ”husholdningslignende erhvervsaffald”. Desuden lægger klimaplanen op til, at der fremadrettet skal lægges mere vægt på forebyggelse af madspild.

Konferencen vil udover ovenstående emner ligeledes se på bioaffaldet i en klimapolitisk kontekst. Der er rift om bioressourcerne i en klimaneutral fremtid, og flere af regeringens klimapartnerskaber har derfor berørt dette emne. Biogas og dens anvendelse er også et af de emner, der rører på sig både i forskning, udvikling og i politiske rammebetingelser samtidig med, at der indenfor bioøkonomien også er rift om det organiske affald. Det nationale bioøkonomipanel afleverede deres anbefalinger til regeringen i december 2019 – anbefalingerne vil ligeledes vil blive drøftet og debatteret.

Deltag i konferencen og blive klogere på de kommende tiltag og nye dimensioner, når det kommer til fremtidens sortering, forbehandling og genanvendelse af bioaffaldet.

OBS: Der kan som følge af corona-forholdsregler være begrænset antal pladser ved DAKOFAs fysiske arrangementer. Det vil desuden være muligt at deltage i konferencen online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden konferencen til dem, der har indikeret, at de deltager online og ikke fysisk. Hvis du har behov for YouTube linket, så skriv det i bemærkningsfeltet på tilmeldingen.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkommen og introduktion

Session 1: Den politiske aftale om klimaplanen og de lovgivningsmæssige rammer for affaldssektoren

9:40-10:10
Danske sorteringsvejledninger for madaffald og EU’s vejledninger og mål – hvor er vi?
Casper Mayland, Miljøstyrelsen
Casper Mayland

Kan samme vejledning anvendes til både private og alle typer erhverv? Hvor sættes der ind med nye kortlægninger af madaffald? EU's arbejde med gennemsnitlige tabsrater – hvad sker der? Skal danske kommuner tælle havepark-affald med i deres bioaffalds-måltal til miljøstyrelsen?

10:10-10:20
Spørgsmål fra salen og fra online-deltagere
10:20-10:50
Organisk affald i klimapolitikken – fokus i MST og for fremtiden
Casper Schwartz Glottrup, Miljøstyrelsen
Casper Schwartz Glottrup

Hvad rører sig i Miljøstyrelsen? Hvad står der om organisk affald i den politiske aftale og hvordan ser fremtiden ud for organisk affald?

10:50-11:00
Spørgsmål fra salen og fra online-deltagere
11:00-11:20
Kaffepause

Session 2: Mængder og muligheder

11:20-11:35
Overblik over bioaffaldet i afrapporteringer fra alle klimapartnerskaberne
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
11:35-11:55
Overblik over madaffaldet – hvor er det og hvor meget genanvendes i dag?
Claus Petersen, Econet AS
Claus Petersen
11:55-12:20
Danmark mod Madspild: En frivillig aftale om reduktion af madspild – hvad er i gang?
Emilie Mille Müller, Miljø- og Fødevareministeriet
Emilie Mille Müller

Emilie Mille er sekretariatsmedarbejder i ONE\THIRD.
Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab ONE\THIRD driver den frivillige aftale Danmark mod Madspild, hvor medlemmerne forpligtiger sig til et fastsat reduktionsmål for madspild. Hvordan kan kommuner og virksomheder mv. spille ind?

12:20-12:35
Spørgsmål fra salen og fra online-deltagere
12:35-13:20
Frokost

Session 3: Hvad vil vi bruge bioaffaldet til - og hvordan optimeres miljø og økonomi?

13:20-13:45
Hvad sker der på biogasanlæggene nu, og hvad forventes for kommende anlæg?
Bruno Sander Nielsen, Biogas Danmark
Bruno Sander Nielsen

Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020 afsætter 678 mio. kr. over 20 år. Hvad kan de kommende støtteudbud til grønne gasser betyde for biogasbranchen, og hvad kan vi forvente os af biogassen generelt de kommende år?

13:45-14:15
Hvad kan vi lave af biogas og andre molekyler ud fra madaffald, og hvor er vi på vej hen?
Irini Angelidaki, DTU Miljø
Irini Angelidaki
DTU Miljø

Bakterier, gær og svampe – og termokemisk katalyse – er på vej til at blive fabrikker til både CO2-neutralt brændstof og en række kemikalier, plastik og proteiner. Fx kan flybrændstof produceres ud fra metan og metanol. Der gives en overblik over udviklingen på området.

14:15-14:30
Spørgsmål fra salen og fra online-deltagere
14:30-14:50
Kaffepause
14:50-15:15
Det Nationale Bioøkonomipanelets arbejde med fremtidens bæredygtige byggeklodser
Anne Maria Hansen, Teknologisk Institut
Anne Maria Hansen
Anne Maria Hansen
Som Innovationsdirektør er Anne Maria Hansen er ansvarlig for den strategiske forretningsudvikling indenfor bioressourceområdet på tværs af Teknologisk Institut. Hun har mere end 25 års erfaring med projektledelse og forretningsudvikling samt 10 års erfaring med ledelse af afdeling for fødevareteknologi på Teknologisk Institut. Anne Maria har også været ledende på et nyt strategisk felt hos Teknologisk Institut – Det Biobaserede Samfund – som gennem initiativer og projekter har været med til at sætte dagsordenen for omstillingen fra det fossile samfund til det biobaserede.

Udover at være medlem af Regeringens bioøkonomiske panel sidder Anne Maria også i den nationale følgegruppen for EU’s HORIZON 2020 projekt om bioøkonomi, med det formål at komme med forslag til hvordan Danmark kan bidrage til at løse biøkonomiske udfordringer i EU.

Anne Marie er medlem af Det nationale Bioøkonomipanel.
Organisk affald kan anvendes til fremstilling af bl.a. biopolymerer, som kan anvendes til udvikling af materialer som plastik, tekstil og andre produkter med lang levetid. Der gives et overblik fra panelets rapport fra december 2019 samt panelets anbefalinger til den danske værdikæde for bioøkonomi.

15:15-15:40
Hvordan minimeres metanudslip fra biogasanlæg og hvad med komposteringsanlæg?
Charlotte Scheutz, DTU
Charlotte Scheutz

Et projekt for Energistyrelsen skal hjælpe med at måle og minimere udslip af metan fra biogasanlæggene - foreløbige resultater fremlægges. Hvad med drivhusgasemission fra komposteringsanlæg til have-parkaffald – hvad ved vi om det og hvad bør undersøges?

15:40-15:55
Spørgsmål fra salen og fra online-deltagere
15:50-16:00
Afrunding og tak for i dag
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

22. september 2020
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS konferencelokale og online via ZOOM/YOUTUBE
Konferencelokale, Vesterbrogade 149st1620 København V

Deltagergebyr

Online: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Online: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Online: Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.