Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Beregning af genbrugt og genanvendt emballageaffald

03. april 2019
Beregning af genbrugt og genanvendt emballageaffald

Kommissionen har offentliggjort et udkast til metoder, der skal anvendes ved måling og beregning af genbrugt emballage og genanvendt emballageaffald. Emballagedirektivets nye mål kræver måling af faktisk genanvendt affald.

EU kommissionen har nu offentliggjort et udkast til beslutning/"implementing decision" om fastlæggelse af formater vedrørende databasesystemet jf. det reviderede direktiv om emballage og emballageaffald. Det skal sikre ens indberetninger og kontrol af medlemsstaternes genanvendelse af emballageaffald og overholdelse af de nye mål i emballagedirektivet.

De konkrete anlæg, som håndterer emballageaffald og brugt emballage mhp. genbrug, må som udgangspunkt forventes at skulle anvende målepunkterne og -metoderne i denne beslutning ved deres indberetning til affaldsdatasystemet. EU-kommissionen regner med, at dette udkast bliver endeligt godkendt i de kommende uger, hvorefter det vil blive offentliggjort på de forskellige nationalsprog.

I de indledende bemærkninger til beslutningen skriver kommissionen bl.a. følgende (efter en tur gennem google translate...):

EU's emballagedirektiv (94/62 /EF), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/8522, ​​fastsætter generelle regler for beregning af opfyldelsen af ​​målene for genbrug af emballageaffald i 2025 og 2030. Det kræver, at medlemsstaterne rapporterer data til Kommissionen om gennemførelsen af ​​genanvendelsesmålene for hvert kalenderår i overensstemmelse med et format fastlagt af Kommissionen.

Kommissionens beslutning 2005/270/EF bør ændres for at bringe bestemmelserne i overensstemmelse med de nye regler i direktiv 94/62 / EF for så vidt angår beregningen af ​​opfyldelsen af ​​målene i artikel 5, stk. 2, med hensyn til muligheden for at tage hensyn til genanvendelige salgsemballager i artikel 5, stk. 3, vedrørende træemballage, der er repareret til genanvendelse og i artikel 6a, samt ændringerne i artikel 12 om indberetning.

Beregningsreglerne for opnåelse af målene for emballage og emballageaffald for 2025 og 2030, der er fastsat i artikel 6a, stk. 1 og 2, i direktiv 94/62 / EF, præciserer, at kun affald, der indgår i en genanvendelses-operation eller affald, der har opnået endt affaldsstatus skal anvendes til beregning af genanvendelsesmål, og som hovedregel skal måling af affald være ved indgangen til genanvendelsesoperationen. For at sikre en ensartet anvendelse af beregningsreglerne og sammenlignelighed af ​​data bør beregningspunkterne for de vigtigste emballagematerialer og genanvendelsesoperationer specificeres.

Med henblik på at sikre harmoniseret rapportering om metaller, der er adskilt efter forbrænding af emballageaffald og højkvalitetsgenbrug, er det nødvendigt at fastlægge en fælles metode til beregning af mængden af ​​disse metaller. Metoden bør kun tage hensyn til metalindholdet i de materialer, der adskilles fra forbrændings-bundaske for at blive genanvendt til metaller og bør sikre, at der kun tages højde for metaller fra forbrænding af emballageaffald

Formaterne til rapportering om genanvendelig emballage bør tage hensyn til oplysningerne om genanvendelig emballage, der markedsføres for første gang, og om antal gange, som emballagen genbruges årligt, hvilket er afgørende for at bestemme andelen af ​​genanvendelig emballage i forhold til engangsemballage. Da genanvendelige salgsemballager kan tages i betragtning i forbindelse med genanvendelesesmålene, er det også hensigtsmæssigt at skelne mellem genbrugelige salgsemballager og anden genanvendelig emballage.

Vedr. genanvendelse af metal fra forbrændings-bundaske/-slagge fremgår det bl.a. i et annex, at:

Data om massen af ​​jernholdige / ikke-jernholdige metalkoncentrater skal opnås fra anlæg, der adskiller metalkoncentrater fra råforbrændings-bundaske.

Koncentrationen af ​​jernholdige metaller og aluminium som følge af forarbejdning af ren rå forbrændings-bundaske skal beregnes ved hjælp af data indsamlet ved regelmæssige undersøgelser fra anlæg, der behandler metalkoncentrater og fra anlæg, der anvender metaller adskilt fra forbrændings-bundaske til fremstilling af metalprodukter ved at anvende følgende formler...

Massen af ​​genanvendt jernmetaller / aluminium stammer fra emballageaffald i alle genanvendte jernmetaller / aluminium adskilt fra forbrændings-bundaske skal bestemmes ved stikprøveundersøgelser af affaldet, som går ind i forbrændingsoperationen. Disse undersøgelser skal udføres mindst hvert femte år, og når der er grund til at forvente, at sammensætningen af ​​det forbrændte affald er væsentligt ændret.

Kommissionens "Implemention decision amending Decision 2005/270/EC establishing the formats relating to the database system pursuant to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste" kan (sammen med tilhørende bilag) findes på engelsk her 

Kommissionens "Beslutning af 22. marts 2005 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet, 2005/270/EF" (den beslutning som nu bliver revideret) kan findes på dansk her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.