Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Bekendtgørelsen om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer offentliggjort

18. september 2022
Bekendtgørelsen om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer offentliggjort

Fra næste år skal producenterne af cigaretfiltre o.lign. betale et årligt gebyr til Miljøstyrelsen pr. markedsført tobaksfilter. Gebyret fordeles til kommuner og statslige myndigheder ud fra et skøn over udgifterne til renhold og håndtering af cigaretskod o.lign. Dansk Producentansvar får alene ansvaret for producentregisteret.

Den nye ”Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter” og det tilhørende høringsnotat er nu offentliggjort. Det fremgår, at producenterne og importørerne skal være registreret hos Dansk Producentansvar senest den 1. juni 2023, og at der skal betales et gebyr til Miljøstyrelsen på 0,72 øre pr. markedsført tobaksfilter allerede fra 5. januar 2023.

Dette gebyr pristalsreguleres årligt og kan ændres som minimum hvert 3. år på baggrund af affaldsanalyser og opgørelser over de omkostninger, som gebyret skal dække, hvilket er:

  • Den kommunale og statslige oprydning af henkastet affald fra filtrene, og den efterfølgende transport og behandling heraf.
  • Den kommunale og statslige indsamling af affald fra filtrene, der er kasseret i offentlige indsamlingssystemer, og den efterfølgende transport og behandling heraf.
  • Miljøstyrelsens oplysningstiltag af brugere af filtrene med henblik på at reducere henkastet affald heraf.
  • Indsamling og rapportering af data vedrørende filtrene.
  • Miljøstyrelsens administration af gebyret, herunder kontrol, information, evaluering m.v.
  • Dansk Producentansvars administration i henhold til denne bekendtgørelse.

Det fremgår af høringsnotatet, at der indkom en del kritik i forhold til, om gebyrsatsen kunne dække omkostningerne til renhold mv., og Miljøministeriet skriver således i notatet, at

det er nødvendigt at lave en ny opgørelse over omkostninger til renhold i 2023, så oprydningsgebyret fastsættes på så opdateret et datagrundlag som muligt. På baggrund af den nye opgørelse vil der forventeligt skulle foretages en regulering af gebyret, hvor der også tages højde for gebyrindtægter i 2023, samt markedsførte mængder og forventede ændringer i markedsførte mængder i de kommende år”.

Det fremgår også af høringsnotatet, at:

Gebyrindtægten fordeles til kommuner og statslige myndigheder baseret på skøn over fordeling af omkostninger hos hhv. kommuner og statslige myndigheder. Kommunerne imellem fordeles gebyrindtægten ved brug af den fordelingsnøgle, som anvendes i forbindelse med det totaludvidede balanceprincip (DUT).

Kommuner og offentlige myndigheders renhold i det offentlige rum er i dag skattefinansieret, og det forventes, at disse myndigheders omkostninger til renhold reduceres svarende til gebyrindtægten. Det er dog op til kommunerne at prioritere udgifter og skatter i forhold til lokale behov under hensyntagen til rammerne herfor.”

Høringsnotatet nævner, at ”Samarbejdsforum for producentansvar” (red.: permanente medlemmer er fra KL, Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv herunder Genvindingsindustrien,, Dansk Industri herunder Affalds- og Ressourceindustrien og Landbrug & Fødevarer) vil blive inddraget i forbindelse med udmøntningen af bekendtgørelsen, som det fremgår af den politiske aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter fra 30. august 2022 (se evt. her) samt af forarbejderne til loven (red.: Lovforslag 112 og Lov 807, se evt. her).

Dansk Producentansvars (DPA) begrænsede rolle i forbindelse med udmøntningen af det udvidede producentansvar for tobaksfiltre af engangsplast forklares i høringsnotatet med, at der pt. ikke er lovhjemmel til at forpligte producenter til at indbetale gebyrer til DPA til dækning af offentlige myndigheders omkostninger til renhold. Samtidigt forventes der et begrænset antal producenter, og der er alene tale om et finansielt ansvar.

Ministeriet finder det desuden overvejende sandsynligt, jf. høringsnotatet at størstedelen af de producenter, der er omfattet af både oprydningsansvar og udvidet producentansvar for emballage, vil vælge at varetage sine producentansvar igennem kollektive ordninger og dermed have sin kollektive ordning som én indgang ift. at løfte sine producentansvarsforpligtelser.

Find "Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter" nr. 1277 af 11. september 2022 på Retsinformation her

Find Miljøministeriets høringsnotat fra 15. september 2022 vedr. udkastet til bekendtgørelsen på Høringsportalen her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.