Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Bedre affaldshåndtering er en del af klimaløsningen

04. februar 2022
Bedre affaldshåndtering er en del af klimaløsningen

Nyt studie fra en række europæiske affaldsorganisationer viser klimapotentialerne for bedre affaldshåndtering i EU.

Med udgangspunkt i ambitionerne om et klimaneutralt EU, har en samling af europæiske organisationer inden for affaldshåndtering (herunder interesseorganisationer for både indsamling, genanvendelse, forbrænding og deponi) fået udarbejdet en analyse, der sætter tal på, hvor store mængder CO2 der kan nedbringes med bedre affaldshåndtering.

Studiet fokuserer på de ni forskellige affaldsstrømme, som vurderes at have det største klimapotentiale, samt restaffald. Beregningerne inkluderer både CO2-besparelser fra produktions- og energisektorer, der anvender genanvendte materialer samt affaldsenergi i stedet for virgine materialer og fossile brændsler.

Det nye studie arbejder med udgangspunkt i tre forskellige scenarier: et 2018-baseline scenarie, et scenarie, hvor medlemsstaterne (samt Storbritannien) implementerer den nugældende affaldslovgivning samt et scenarie, hvor ambitionerne for mere genanvendelse samt nedbringelsen af deponi øges yderligere. Resultaterne viser, at vi med implementering af den nugældende affaldslovgivning frem mod 2035 vil kunne spare hvad der svarer til den mængde klimagasser som Spanien udledte i 2019. De største klimagasbesparelser ses i forbindelse med nedbringelse af affald til deponi, herunder særligt organiske affaldsmaterialer. Det mere ambitiøse scenarie viser en nedbringelse af klimagasudledningerne svarende til ¾ del af de klimagasudledninger, som Polen udledte i 2019.

I studiet kan man ud over resultaterne naturligvis også finde en nærmere gennemgang af antagelserne bag beregningerne.

Ønsker om politiske tiltag
Gruppen af organisationer, som står bag rapporten, bakker som helhed op omkring de fælles europæiske klimamål og tilskynder med den nye rapport hele branchen til at arbejde målrettet mod at nå de fastsatte mål for både deponi og genanvendelse. I tillæg peger de på, at EU bør etablere nogle endnu skarpere rammebetingelser, der vil øge efterspørgslen på genanvendte materialer samt fremme investeringer i separat indsamling samt sorterings- og genanvendelsesfaciliteter. Det vil ifølge gruppen kunne ske gennem lovkrav om andelen af genanvendte materialer i nye produkter, styrket ecodesign, positive taksonomiregler for affaldsforbrænding med energiudnyttelse samt sikre og effektive regler for overførsel af affald inden for EU’s grænser. Samtidig mener gruppen, at en stærk offentlig opbakning til separat indsamling vil blive afgørende for sektorens muligheder for at bidrage til den grønne omstilling. 

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten ”CO2 reduction potential in European waste management” her på FEAD’s hjemmeside.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.