Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Affaldsbekendtgørelsen i høring

19. oktober 2021
Affaldsbekendtgørelsen i høring
Et nyt udkast til affaldsbekendtgørelsen er netop sendt i høring. Høringen indeholder blandt andet justeringer i forhold til tekstiler, plast og de kommunale affaldsplaner.

De væsentligste ændringer er beskrevet i det medfølgende høringsbrev og er opdelt i følgende afsnit:

 • Udskydelse af fristen for indsamling af tekstilaffald og indførelse af sorteringskriterier
  I dette afsnit gentages og begrundes beslutningen om at udskyde kravet om en kommunal henteordning for indsamling af tekstilaffald. Det bemærkes, at der udestår en endelig politisk beslutning om ikrafttrædelsesdato for indsamling af tekstilaffald, som vil blive fastsat af aftalekredsen bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Fristen vil dog tidligst være d. 1. juli 2023 og senest 1. januar 2025, hvor der er direktivfrist for indsamling af tekstilaffald. Af høringsudkastet til affaldsbekendtgørelse fremgår det dog, at tidsfristen for indsamling er den 1. juli 2023. Derudover er bestemmelsen om at indsamlingsordningen kan etableres som en bringeordning i sommerhusområder ændret, så kommunen nu kan lave bringeordning for tekstilaffald i sommerhusområder hele kalenderåret i stedet for i en del af året. Endelig er der indsat sorteringskriterier og piktogram for tekstilaffald i bilag 6.
 • Kravet om 60 % reel genanvendelse af plastaffaldet
  I dette afsnit præciseres det, at kravet om 60 % reel genanvendelse gælder for den del af plastaffaldet, der rent faktisk er plast, dvs. uden urenheder og fejlsorteringer. Bestemmelsens ordlyd fastholdes dog, og det fremgår derfor ikke af udkastet til affaldsbekendtgørelsen, men vil udelukkende have hjemmel i det netop udsendte høringsbrev, hvori det dog fremgår, at denne fortolkning også vil fremgå af en kommende vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen.

 • Frist for udarbejdelse af kommunale affaldsplaner
  I dette afsnit fremgår det blandt andet, at der indsat en bestemmelse i § 14, stk. 4, om, at kommunerne senest ét år efter ikrafttrædelsen af den nationale affaldshåndteringsplan skal indsende en vedtagen kommunal affaldshåndteringsplan til Miljøstyrelsen. Kommunerne skal således indsende en kommunal affaldshåndteringsplan til Miljøstyrelsen senest et år efter, at denne nationale affaldshåndteringsplan er trådt i kraft.” Den første frist er således den 7. juli 2022. Det fremgår videre, at hvis kommunerne imellem de faste revisioner hvert 6. år reviderer deres affaldshåndteringsplaner, skal de indsende den reviderede plan til Miljøstyrelsen. Kravet om at indsende den kommunale affaldshåndteringsplan er begrundet i hensynet til, at Miljøstyrelsen har den fornødne viden og data om kommunernes affaldsindsamlingsordninger til brug for senere revisioner af den nationale affaldshåndteringsplan.

 • Sletning af mulighed for at søge om dispensation hos Miljøstyrelsen (tidligere § 28)
  I dette afsnit forklares, hvorfor en del af fristerne er slettet, hvilket skyldes, at fristerne er overskredet, og da de kommuner, der ikke nåede at søge inden fristen, efterfølgende har søgt om dispensation hos miljøministeren.

 • Overgangsordning for piktogramkrav og præcisering af bestemmelsen
  Af dette afsnit fremgår det, at eftersom 88 kommuner har søgt og fået dispensation fra kravet om at etablere henteordninger for en eller flere affaldsfraktioner inden 1. juli 2021, bør kravet om mærkning af beholdere til affald fra husholdninger, jf. § 46, stk. 1, følge dispensationsfristens udløb, så kommunen kan undgå at afholde udgifter til mærkning af to omgange. Der er derfor indsat en bestemmelse i § 82 om, at kommunerne kan vente med at sætte piktogrammer på alle beholderne til deres dispensation udløber. Derudover gøres det det klart, at Miljøministeriet derudover er blevet opmærksom på, at formuleringen i § 46, stk. 2, kunne forstås som at kommunerne havde pligt til at overføre opgaven med mærkning af beholdere til en indsamlingsvirksomhed. Da det ikke var hensigten med bestemmelsen, præciseres det, at det ikke er en pligt for kommunerne, at de skal indføre i kontrakten, at indsamlingsvirksomheden skal sætte piktogrammer på. Det tydeliggøres derfor, at det er valgfrit for kommunen, om denne selv vil mærke beholderne eller få en virksomhed til at gøre det. Men hvis kommunen vælger at få en virksomhed til at mærke beholderne, så skal kommunen sikre sig, at virksomheden bruger de relevante piktogrammer, der fremgår af bilag 6. Pga. præciseringen slettes den gamle § 82 om, at kommunen kan vente til næste kontraktindgåelse med at indføre i kontrakten, at indsamlingsvirksomheden mærker beholderne. 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.  Høringssvar bedes sendt til mim@mim.dk med kopi til nifol@mim.dk med angivelse af journalnummer 2021-5770 i emnefeltet. Fristen for indsendelse af høringssvar er den 17. november 2021 kl. 12.00

Baggrundsmateriale

Du kan finde det samlede høringsmateriale her på høringsportalen

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.